Recyklace a využití odpadů

Nová linka na zpracování kapalných koncentrátů v Plzni

Jedním z druhů odpadů, jejichž využitím a odstraněním se SUEZ CZ zabývá, jsou kapalné odpady z průmyslové výroby. Vznikají buď přímo ve výrobním procesu, anebo při sekundárních procesech, jako jsou údržba nebo čištění. Většinu odpadů z průmyslu lze zařadit mezi nebezpečné odpady.

Proto musí být věnována obrovská péče a pozornost způsobu nakládání s nimi a jejich odstraňování. SUEZ se touto činností zabývá celosvětově na špičkové úrovni, a protože kromě samozřejmosti v podobě eliminace dopadů na životní prostředí je prioritou společnosti využití odpadů, i v této oblasti odpadů o to usiluje.

Jedna z nejmodernějších technologií v tomto oboru již pár měsíců pracuje v Plzni ve stávajícím areálu společnosti SUEZ CZ. Jedná se o neutralizační linku pro zpracování kapalných koncentrátů s vysokým obsahem těžkých kovů, které produkuje například strojírenský průmysl. Sulfidické srážení umožňuje účinné čištění a odstranění těžkých kovů, kterými jsou tyto odpady zatíženy. SUEZ CZ investoval do vybudování moderní automatizované technologie 8 milionů korun a ta se ve zkušebním provozu od začátku roku 2021 nadmíru osvědčila.

Poměrně malý a nenápadný areál, do kterého byla technologie umístěna, sestává z administrativní budovy, čistírny odpadních vod, vlastní technologie neutralizace a deemulgace, zabezpečených ploch a přilehlých prostor pro vozový park.

Důležitou částí celého provozu je laboratoř. Podle výsledku měření je stanovena receptura, podle které pak zařízení přesně dávkuje potřebné sloučeniny, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku. Příjemným a důležitým efektem digitalizace je významná úspora při spotřebě činidel. Na konci celého natáčení jsme se do laboratoře ještě jednou s odebraným vzorkem vrátili, abychom si ověřili účinnost procesu. Přístroji naměřené hodnoty byly hluboko pod zákonnými maximálně přípustnými limity.

Celý proces je digitalizován a automatizován. Po zadání receptury do řídícího systému už linka pracuje v plně automatizovaném režimu po celou dobu procesu. Zásadní je přesné a cílené dávkování potřebných činidel podle receptury. Výstupy celého procesu jsou dva: odpadní voda a kal. Pro kal byl pořízen v rámci modernizace výkonný automatický kalolis. Tvoří jej rámy s deskami ve svislé poloze, na kterých se díky tlaku vytvoří tzv. filtrační koláče. Kal se zbaví tekutiny a tím se minimalizuje jeho objem. Odpadní voda, druhý výstup procesu, splňuje díky vysoké účinnosti čištění, která přesahuje 99 %, veškeré zákonné limity a je dále zpracována standardními postupy.

Nová technologie SUEZ CZ splňuje již v předstihu očekávané požadavky na tzv. BAT, tedy nejlepší dostupné techniky. Linka zpracuje ročně až 7 000 tun kapalných odpadů. SUEZ CZ tak významně přispívá k ochraně životního prostředí a pomáhá průmyslovým podnikům snižovat jejich environmentální dopady.