Recyklace a využití odpadů

Nová linka na zpracování kapalných koncentrátů v Plzni

Jedním z druhů odpadů, jejichž využitím a odstraněním se SUEZ CZ zabývá, jsou kapalné odpady z průmyslové výroby. Vznikají buď přímo ve výrobním procesu, anebo při sekundárních procesech, jako jsou údržba nebo čištění. Většinu odpadů z průmyslu lze zařadit mezi nebezpečné odpady.

Proto musí být věnována obrovská péče a pozornost způsobu nakládání s nimi a jejich odstraňování. SUEZ se touto činností zabývá celosvětově na špičkové úrovni, a protože kromě samozřejmosti v podobě eliminace dopadů na životní prostředí je prioritou společnosti využití odpadů, i v této oblasti odpadů o to usiluje.

Jedna z nejmodernějších technologií v tomto oboru již pár měsíců pracuje v Plzni ve stávajícím areálu společnosti SUEZ CZ. Jedná se o neutralizační linku pro zpracování kapalných koncentrátů s vysokým obsahem těžkých kovů, které produkuje například strojírenský průmysl. Sulfidické srážení umožňuje účinné čištění a odstranění těžkých kovů, kterými jsou tyto odpady zatíženy. SUEZ CZ investoval do vybudování moderní automatizované technologie 8 milionů korun a ta se ve zkušebním provozu od začátku roku 2021 nadmíru osvědčila.

Poměrně malý a nenápadný areál, do kterého byla technologie umístěna, sestává z administrativní budovy, čistírny odpadních vod, vlastní technologie neutralizace a deemulgace, zabezpečených ploch a přilehlých prostor pro vozový park. Vstup do areálu je zabezpečen, a tak jsme museli pro otevření brány zavolat správci provozu, Jiřímu Hanganovi. Spolu s Tomášem Doležalem z technického úseku nás přivítali a provedli provozem. Pak už mohlo začít natáčení. Zrovna jsme se tu potkali s další skupinou z technického úseku, kterou vedl Michal Straka. Nová technologie zkrátka láká.

Důležitou částí celého provozu je laboratoř, tam jsme natáčení zahájili. Zastihli jsme zde laborantky Valerie Straková a Agáta Straková. Ochotně nám ukázaly začátek celého procesu, kdy je z přivezeného odpadu odebrán vzorek a analyzován. Podle výsledku měření je stanovena receptura, podle které pak zařízení přesně dávkuje potřebné sloučeniny, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku. Příjemným a důležitým efektem digitalizace je významná úspora při spotřebě činidel. Na konci celého natáčení jsme se do laboratoře ještě jednou s odebraným vzorkem vrátili, abychom si ověřili účinnost procesu. Přístroji naměřené hodnoty byly hluboko pod zákonnými maximálně přípustnými limity.

Jak je celý proces digitalizován a automatizován, popsal Tomáš Doležal: „Po zadání receptury do řídícího systému už linka pracuje v plně automatizovaném režimu po celou dobu procesu. Zásadní je přesné a cílené dávkování potřebných činidel podle receptury. Výstupy celého procesu jsou dva: odpadní voda a kal.“ Pro kal byl pořízen v rámci modernizace výkonný automatický kalolis. Tvoří jej rámy s deskami ve svislé poloze, na kterých se díky tlaku vytvoří tzv. filtrační koláče. Kal se zbaví tekutiny a tím se minimalizuje jeho objem. Odpadní voda, druhý výstup procesu, splňuje díky vysoké účinnosti čištění, která přesahuje 99 %, veškeré zákonné limity a je dále zpracována standardními postupy.

Nová technologie SUEZ CZ splňuje již v předstihu očekávané požadavky na tzv. BAT, tedy nejlepší dostupné techniky. Linka zpracuje ročně až 7 000 tun kapalných odpadů. SUEZ CZ tak významně přispívá k ochraně životního prostředí a pomáhá průmyslovým podnikům snižovat jejich environmentální dopady.

 

Čtěte také