Naše poslání

Přírodní zdroje ubývají a stávají se stále vzácnějšími, zatímco poptávka po zdrojích stoupá. Navrhujeme a implementujeme inovativní řešení, která se zaměřují na čtyři hlavní oblasti revoluce zdrojů: rozvoj přístupu ke zdrojům, ochranu těchto zdrojů, optimalizaci jejich využívání a vytváření zdrojů nových. Tato řešení pomáhají zajistit zdroje nezbytné pro naši budoucnost.
Přístup

Rozvíjíme přístup ke zdrojům pro všechny

Otázka dostupnosti zdrojů je zásadní. Musíme zásobovat stále větší počet lidí kvalitní pitnou vodou za přiměřenou cenu. Musíme také optimalizovat sběr odpadu za účelem jeho recyklace a přeměny na nové zdroje.
7,4
miliard
m³ pitné vody vyprodukované na celém světě
700
milionů
lidí nemá přístup k čisté pitné vodě
více než 8
milionů
tun využitého materiálu z třídících středisek
Alžírsko je považováno za jednu z nejchudších zemí, pokud jde o vodní zdroje. Na jednoho obyvatele zde připadá méně než 600 m3 vody za rok. Díky vytvoření Alžírské vodárenské a sanitární společnosti (Société des Eaux et d'Assainissementd' Alger nebo SEAAL) v roce 2006, která je součástí veřejně-soukromého partnerství se společností SUEZ, mohou obyvatelé města Alžíru využívat dodávky vody 24 hodin denně / 7 dní v týdnu a lepší systém kanalizace.
Masdar (SAE) je oblastí, která je známá obdobími intenzivního nedostatku vody. Naše pilotní zařízení pro odsolování mořské vody využívající reverzní osmózu je napájeno obnovitelnou energií a má malý dopad na životní prostředí. Toto zařízení vyrábí 100 m3 pitné vody denně a spotřebuje méně než 3,6 Wh elektrické energie na kubický metr. Zajišťuje přístup k pitné vodě vysoké kvality pro obyvatele regionu.
Inteligentní technologie vyvinuté společností SUEZ mohou sledovat pohyb odpadu v každé domácnosti. Obyvatelé platí podle objemu odpadu, který vyprodukují, a podle počtu odvozů odpadu z jejich domovů. Tento pobídkový platební systém nutí domácnosti, aby lépe třídily využitelný odpad, a proto posiluje potenciál nových zdrojů.
Ochrana

Chráníme zdroje a ekosystémy

Ochranou přírodních zdrojů zaručujeme kvalitu našeho životního prostředí a našich zdrojů v budoucnu. Města a průmyslové podniky se stále více snaží snížit dopad svých činností na životní prostředí. Pomáháme jim zlepšovat kvalitu vypouštěných vod, přeměňovat jejich kaly na energie, snižovat emise CO2, dekontaminovat půdu a podporovat biodiverzitu.

9,45
milionů
tun emisí skleníkových plynů eliminovaných našimi zákazníky
4,8

miliard

biologicky upravených odpadních vod
3,4
millionů
tun zpracovaného nebezpečného odpadu
V Maroku jsme navrhli a zprovoznili systém, který zabraňuje znečišťování východního pobřeží Velké Casablanky. Tento systém bude schopen upravit 100% městských odpadních vod, ale také zastavit jejich vypouštění podél pobřeží. Protože systém chrání pobřeží, spadá tento projekt do programu města zaměřeného na rekultivaci východního pobřeží, který zahrnuje renovaci a modernizaci nábřeží, a zlepšení životních podmínek místních obyvatel.

V Libanonu jsme pomohli městu Sidon zlikvidovat horu odpadů pod širým nebem, které se zde nahromadily za více než 30 let. Projekt probíhal v partnerství se společností JCC a s podporou Rozvojového programu OSN. V jeho rámci byla vybudována zařízení pro ukládání a recyklaci odpadu, jakož i nový veřejný park. Rekultivací tohoto místa, které místní obyvatelé nazývali "hora hanby", jsme pomohli ochránit pobřeží a zdraví místních obyvatel.

Technologie Influx® společnosti SUEZ využívá nepřetržitý systém sledování počasí, který městům pomáhá předvídat deštivá období. Přizpůsobujeme kapacity úložišť dešťové vody v reálném čase, aby nedocházelo k přetečení kanalizačního systému, které je zdrojem znečištění a záplav. Srážková voda je shromažďována a upravována, a může být znovu použita například pro zavlažování parků a zahrad.
Optimalizace

Optimalizujeme využívání zdrojů

Informační technologie jsou jádrem našeho podnikání, neboť zlepšují efektivitu využití zdrojů. Řízení vodních a sanitárních služeb v reálném čase, inteligentní systémy sběru odpadů, reverzní logistika, optimalizace spotřeby energie v továrnách – to vše jsou řešení, která pro naše zákazníky přinášejí významné ekonomické a environmentální úspory.
27.495
km
dálkově řízených sítí v Evropě
3,9
millionů
senzorů instalovaných v evropských vodovodních sítích
10.000

ks

objemových senzorů v kontejnerech na odpad
Vzdálené odečty měřidel umožňují optimalizovat řízení zdrojů v síti. Jsme lídrem na evropském trhu; náš produkt je používán v mnoha zemích, včetně Číny, Maroka, Singapuru a Chile. Inteligentní měřidla instalovaná v domácnostech spotřebitelů měří objem spotřebované vody a detekují úniky (netěsnosti), čímž šetří vodu i peníze.
Nabízíme městům možnost integrovat digitální technologie do sběrných míst odpadu. Instalujeme do kontejnerů digitální měřidla objemu a tak je přeměňujeme na kontejnery inteligentní. Pracovníci svozu odpadu jsou pak v reálném čase informováni o tom, do jaké míry jsou kontejnery plné. To jim umožňuje optimalizovat svozové jízdy a omezit znečišťování prostředí hlukem a emisemi CO2. Rovněž nedochází k vyprazdňování poloprázdných nebo přeplněných popelnic.
Prostřednictvím našich 12 řídicích center VISIO nabízíme inteligentní řešení pro řízení vodárenských a sanitárních služeb. Tyto regionální kontrolní centra sledují hladiny podzemních vod, tlak vody a kvalitu vody v reálném čase. Rovněž zajišťují rychlé nasazení pracovníků údržby v případě úniku vody a jsou schopny předvídat období se silnými dešti, což umožňuje vyloučit rizika záplav a přetečení kanalizačních systémů.
Prudukce

Vytváříme nové zdroje

Revoluce zdrojů je oběhová: je nezbytné přeměňovat mořskou vodu na pitnou vodu, kaly na obnovitelné energie a odpady na energie nebo druhotné suroviny. Vytvářením nových vysoce kvalitních zdrojů zabraňujeme čerpání vzácných přírodních zdrojů.
4,3
miliony
tun druhotných surovin vrácených na trh
10
milionů
lidí zásobovaných pitnou vodou vyrobenou z odsolené mořské vody
19
milionů
tun využitého odpadu na celém světě
Čistírna Chongqing v Číně zpracovává odpadní vody pro více než jeden milion obyvatel od roku 2009. Pomocí technologie INNODRY®2E, kterou jsme zde instalovali, zpracovává veškeré produkované kaly (až 240 tun denně), vysouší je a přeměňuje na alternativní paliva, která pak využívá pro vlastní provoz. Čistírna je proto v oblasti energie částečně soběstačná.
Ve Francii se čistírny odpadních vod stávají novými regionálními zařízeními pro výrobu energie. Bioplyn z kalů je v průmyslovém měřítku upravován a přeměňován na biometan – takto jsme zde vytvořili místní, udržitelné a nízkouhlíkové zdroje obnovitelné energie. Příklady lze nalézt ve Štrasburku, Valentonu, Annecy a Angers, kde čistírny vyrábějí plyn, který je přiváděn do sítí zemního plynu nebo přeměňován na palivo pro těžká nákladní vozidla.
V naší laboratoři Plast'lab® produkujeme recyklované plasty, jejichž kvalita se vyrovná kvalitě nově vyrobených plastů a které dokonce lépe vyhovují průmyslovým požadavkům (odolnost proti nárazům, tepelná odolnost atd.). Použití recyklovaného plastu rovněž snižuje spotřebu energie ve srovnání s výrobou nového plastu. Tento recyklovaný plast, který byl navržen a vyvinut pro průmyslové výrobce, jim pomáhá zlepšovat ekonomickou, environmentální a energetickou výkonnost.

Data bez bývalé jednotky GE Water & Process Technologies