Naše úspěšná řešení pro obce a města

Nabízíme městům a regionům inteligentní a udržitelný způsob řízení jejich zdrojů a pomáháme řešit jejich problémy: poskytujeme kvalitní služby v oblasti vodárenství a nakládání s odpady pro všechny, vytváříme nové místní a obnovitelné zdroje energie, naše řešení podporují oběhové hospodářství a udržitelný rozvoj našich regionů.
Obchodní případy

SMART řešení pro řízení zdrojů ve službách udržitelného rozvoje regionů

Řízení nákladů na odpadové hospodářství

Možnost přímo ovlivnit produkci odpadů a tím i své náklady na odpadové hospodářství považují ve městě Ivančice na jižní Moravě za jeden z důležitých bodů při tvorbě politiky města. Ve spolupráci se společností SUEZ byl zaveden systém, který zabezpečí sledovatelnost toku odpadů pomocí digitálních nástrojů.

 

SMART řešení

  • umístění RFID tagů na jednotlivé nádoby domácností umožňuje automatické načítání nádob na vyklápěči svozového vozidla a zabezpečuje tak sledování četnosti vyvážení nádob,
  • na základě vyhodnocení dat došlo k zahuštění veřejné sběrné sítě pro separované odpady,
  • do každé domácnosti byly dodány také nádoby na bioodpad osazené RFID tagy

 

Přínos nasazeného řešení

Díky SMART řešení mají odpovědní pracovníci města přesný přehled o množství produkovaných odpadů a efektivitě svozu. Díky tomu bylo dosaženo základního cíle projektu - došlo ke snížení nákladů na odpadové hospodářství města.

Motivační systém třídění odpadu v Ostrově u Macochy

Credit: SUEZ Česká republika

Příprava na zákaz skládkování komunálních odpadů

Příprava na zákaz skládkování komunálních a využitelných odpadů a potřeba intenzivního třídění využitelných složek komunálních odpadů, jako jsou zejména plasty, papír, sklo a bioodpad – takový cíl si vytyčili v malé obci Těšany na Brněnsku.

 

Společnost SUEZ se podílí na realizaci SMART řešení, které sestává ze:

 

  • zavedení door to door sběru tříděných odpadů formou nádobového sběru,
  • dodání kompostérů do každého domu,
  • zavedení evidence svezených nádob až do úrovně jednotlivých domácností pomocí čárových kódů a ručního načítání,
  • vytvoření motivačního systému pro občany k podpoře intenzivnějšího třídění odpadů a spravedlivému ohodnocení s možností individuálních úspor.

 

Přínos systému

SMART řešení realizované ve spolupráci se společností SUEZ pomáhá nyní v obci Těšany přesně evidovat produkované odpady až do úrovně jednotlivých domácností. Došlo také k zefektivnění třídění využitelných složek – bylo vytříděno větší množství využitelných odpadů a zvýšena kvalita separovaných složek.

Nesporným přínosem je výrazný pokles produkce směsného komunálního odpadu