Naše úspěšná řešení pro průmysl

Průmysl čelí stále složitějším environmentálním, regulačním, ekonomickým a provozním problémům. Podporujeme průmyslové podniky na základě kooperativního přístupu s cílem zlepšovat jejich ekonomickou a environmentální výkonnost a pomáhat jim při přechodu na oběhové hospodářství.
Obchodní případy

Inovativní řízení zdrojů pro zlepšení ekonomické a environmentální výkonnosti

Amcor Flexibles Nový Bydžov s.r.o.: Recyklace BOPP metalizovaných a nemetalizovaných fólií

Amcor Flexibles je mezinárodním lídrem v polygrafických službách, věnuje se tisku na obalové fólie pro potravinářský průmysl. Základním potiskovaným materiál jsou BOPP (biaxiálně orientované polypropylenové) fólie, které jsou z více než 60% celkové produkce metalizované.

 

Pro neshodné produkty z výroby bylo třeba najít zpracovatele, který je schopen recyklovat především metalizovanou fólii. Většina poptaných zpracovatelů nebyla dosud schopna komplexně tento materiál zpracovat. Řešení se nakonec našlo v rámci skupiny SUEZ, konkrétně v Belgii, kde SUEZ disponuje technologií ke zpracování takového materiálu. Materiál je drcen a tepelně upravován a výsledným produktem je regranulát.

 

Jan Matějíček, OHSE Manager: „Výsledný produkt – původně odpad – nachází díky spolupráci se skupinou SUEZ široké uplatnění při výrobě dalších užitných výrobků pro domácí spotřebiče nebo automobilový průmysl. Tímto posledním krokem dochází k naplnění podstaty oběhového hospodářství.“

Nestlé Česko s.r.o., závod ZORA Olomouc: Cenné suroviny z odpadů při výrobě čokolády

Nestlé Česko s.r.o., výrobní závod ZORA Olomouc je jedním z nejznámějších výrobců čokolády v ČR. Za výrobou čokoládového mlsání si můžete představit spoustu možných odpadů. Je možné ještě najít cenné suroviny? Svatava Štýbnarová, ekolog: „Odstraňování odpadů přikládáme v Nestlé významnou roli. Především nesmí být žádné odpady ze závodu skládkovány.

 

Některé odpady byly dříve v souladu s firemní politikou termicky odstraňovány. Nově se pro ně podařilo najít materiálové využití. Nepotřebné plastové polykarbonátové formy, které posloužily při výrobě tabulkových čokolád a bonbónů se staly odpadem, který je nyní možné recyklovat a surovinu dále využít. Dále jsme usilovali o využití nespotřebovaných rolí z polypropylenu, což se celkem jednoduše podařilo. Ale to hlavní teprve mělo přijít. Dlouho jsme hledali využití pro polypropylenové ústřižky od čokoládových tyčinek, které jsme několikrát zkoušeli třídit a předávat externím odběratelům, až jsme našli řešení v rámci skupiny SUEZ. Jako správný odběratel se ukázal zpracovatelský závod SUEZ v Belgii, kde dokáží tento materiál recyklovat.“

Galvanoplast Fischer Bohemia k.s.: Využití odpadu - Kaly obsahující nebezpečné látky

Společnost Galvanoplast Fischer Bohemia k.s. provozuje galvanické linky pro pokovení plastových prvků částí automobilů a sanitárního příslušenství. Při této činnosti vznikají odpadní vody, které procházejí neutralizací a jedním z produktů procesu neutralizace je separovaný kal. Jeho další cesta vedla na skládku.

 

S tímto řešením se ve firmě Galvanoplast nespokojili a hledali nové řešení. Navázali proto prostřednictvím SUEZ Využití zdrojů a.s. novou spolupráci se společností WRC World Resources Company GmbH se sídlem ve Wurzenu v Německu, která disponuje technologií k vytěžení kovů z podobných odpadů.

 

Aktuálně probíhá finální testování vzorků a jsou řešeny detaily přepravy. Díky navázání této spolupráce dojde k výraznému zlepšení v nakládání s odpady, neboť doposud na skládku ukládaný nebezpečný odpad bude využíván k získání cenných surovin.

LINDE VÍTKOVICE a.s., Provoz Preparace Ústí nad Labem: Využití křemičito-vápenné výplně z acetylenových lahví

David Batěk, ředitel společnosti: „Společnost Linde Vítkovice, a.s. přikládá velký význam ochraně životního prostředí. Od roku 1993 pracujeme na náhradě ekologicky nevyhovující a zdraví nebezpečné směsi do acetylenových lahví s obsahem nebezpečného azbestu. Výsledkem jsou nové plnící hmoty ekologicky naprosto bezpečné jak při výrobě, tak při jejich případném odstraňování.

 

Křemičito-vápenná hmota obsahuje stanovený poměr křemičitého písku, vápna a dalších složek. Právě vysoký obsah vápna nás přivedl na myšlenku pokusit se tento odpad dále využít. Hmotu důkladně rozplavíme a odstraníme z ní nežádoucí složky. Následně upravujeme obsah vody, dle požadavku technologií, kde má být odpad využit. S ohledem na technické zázemí našeho provozu nemáme s těmito úkony spojeny žádné náklady.

 

Na úplném konci celého procesu je odpad připraven na „uvedení do nového života“, konkrétně poslouží v neutralizační stanici jako čistící a neutralizační médium pro odstranění těžkých kovů z odpadních vod a úpravě pH. Odměnou nám je snížení množství skládkovaných odpadů, úspora nákladů spojených se skládkováním a vědomí, že to, co nás dříve zaměstnávalo jako odpad, může jinde naopak posloužit.“

Českomoravský cement a.s.: Tuhé alternativní palivo jako certifikovaný výrobek

Českomoravský cement, a.s. je největším výrobcem cementu v ČR. Výroba probíhá ve dvou závodech: v Praze Radotíně a v Mokrá-Horákov nedaleko Brna. V Králově Dvoře společnost provozuje balicí linku a expedici baleného cementu a volně loženého cementu. Podstatou projektu je využití odpadu, který je běžně za poplatek ukládán na skládku komunálního odpadu.

 

Namísto toho však může být podrcen, zbaven kovových příměsí a následně je z něj vyrobeno TAP – certifikované tuhé alternativní palivo. Jeho další využití popisuje Ing. Jan Roll, specialista: „V cementářské rotační peci dochází k energetickému i materiálovému využití původně odpadního materiálu, vznikající popelovina se totiž naváže do výsledného produktu cementářského slínku, který je výchozím produktem pro výrobu cementu. Proces je tak bezodpadový. Certifikovaná tuhá alternativní paliva tvoří majoritní podíl paliv pro výpal slínku a jedná se o významnou úsporu fosilních paliv.“