Co jsme spolu s vámi v roce 2021 dokázali?

Rok 2021 byl bohatý na události v oběhovém hospodářství: Zelená dohoda, taxonomie, dobrovolné závazky v oblasti životního prostředí. Pouhé odstraňování odpadů bez využití bude stále dražší a my vnímáme trend, že firmy, naši zákazníci, mění přístup. V newsletteru Zelený růst prezentujeme naše řešení pro aktuální výzvy v odpadovém hospodářství. PDF verze newsletteru je k nahlédnutí zde.
Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství pod taktovkou SUEZ CZ

SUEZ CZ v roce 2021 obsluhovalo 11 000 zákazníků z průmyslové sféry. Přinášíme vám výběr nejzajímavějších projektů. 
2

zpracovatelská centra

na recyklaci plastů

5

linek
pro zpracování kapalného odpadu
5
technologií
na demontáž elektrozařízení

Zkušenosti a odbornost ve využití odpadů - úspory našim zákazníkům

Fischer automotive systems s.r.o. je naším zákazníkem už od roku 2014. Poskytované služby se snažíme stále rozšiřovat a flexibilně reagovat na tržní potřeby. I proto se nám povedlo najít další možnosti pro využití odpadů z výroby v jejich provozu v Ivanovicích na Hané. „Už v prvním roce jsme zákazníkovi ušetřili cca 250 tisíc Kč vytříděním 70 % technického plastu, který jinak končil bez využití. V průběhu dalších let jsme našli nové cesty, jak vytřídit 90 % celkového plastového odpadu, což se nám povedlo převážně díky zavedení pytlového systému, který eliminuje kontaminaci odpadu. V současnosti jsme našli nový způsob efektivního třídění i pro zbylých 10 % kombinovaného plastového odpadu, který přinesl navýšení výkupních cen pro našeho klienta, a to víc než trojnásobně. Na to jsme obzvlášť hrdí. Nově se nám taky daří zpracovat cca 16 % z celkového množství odpadů technických plastů přímo u zákazníka pomocí mlýnů a drtičů. Z odpadu se tak stává surovina, která tímto procesem stoupá na hodnotě o 25 %," popisuje kreativní práci přínosnou pro obě strany manažer klíčových zákazníků Miloš Jelínek.

Energetické využití odpadů v chemickém průmyslu

Společnosti Synthesia a.s. a Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. jsou předním evropským výrobcem kvalifikované chemie s dlouholetou tradicí. Zákazníkem společnosti SUEZ CZ jsou od roku 2011 a důvěru v naše služby projevili i na dalších 5 let. „Od klienta odebíráme převážně odpady chemického charakteru k bezpečnému termickému odstranění. V provozu firmy Synthesia kontinuálně zlepšujeme odpadové hospodářství. I proto nám zákazník svěřil odstraňování odpadů," komentuje zakázku manažer klíčových zákazníků Martin Hodný.

Také elektroodpady si zaslouží speciální zacházení a využití

„Po ukončení jedné z výrob ve společnosti OEZ s.r.o. specializující se na výrobu jisticích přístrojů dostala naše společnost díky dlouhodobé spolupráci zakázku šrotace elektromateriálu. Naším úkolem bylo roztřídit materiály z výroby a najít nejlepší způsob jejich dalšího využití. Jednalo se zejména o součástky, které byly připraveny k instalaci do výrobní linky, komponenty a vstupní suroviny. Materiály společnost převezla ve 14 kamionech a bylo nutné je nejdříve roztřídit v provozu SUEZ CZ Dolní Sukolom. Skladové obaly jako boxy a palety se vrátily zpět ke klientovi, který je může opakovaně použít. Druhotné suroviny jsme dále předali k recyklaci. Jednalo se zejména o železo a barevné kovy, např. měď, hliník nebo mosaz, tištěné spoje a podobné materiály, které najdou uplatnění v další výrobě," informuje manažerka klíčových zákazníků Jana Reichlová.
Města a obce

Společnost SUEZ CZ obsluhovala v roce 2021 více než 400 měst a obcí

Ochranou přírodních zdrojů a recyklací odpadů zaručujeme kvalitu našeho životního prostředí a našich zdrojů v budoucnu.

9
kompostáren

16

recyklačních deponií dřeva

37

moderních svozových vozidel

Služby pro obce a města: příklad Šumperk

„Nároky na svoz odpadu pro město Šumperk, kde žije přibližně 26 tisíc obyvatel, plníme už více než 20 let. Na úspěšnou spolupráci navážeme novou smlouvou, která bude platná od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou a týká se svozu bioodpadu, komunálního, objemného a nebezpečného, ale i stavebního odpadu. V rámci komplexního odpadového hospodářství poskytujeme i službu svozu bioodpadu, kterou jsme postupem času rozšiřovali a vylepšovali, a která je dnes inspirací pro další města, která ji teprve začínají zavádět."

Ve spolupráci s městem jsme našli optimální počet a rozmístění jednotlivých druhů kontejnerů. Svoz nádob je nyní sledován pomocí RFID čipů. Město nabízí občanům za bioodpad kvalitní kompost. Postupný nárůst množství svezeného bioodpadu ukazuje, že občané vidí v tomto způsobu nakládání s odpadem smysl," popisuje zakázku manažerka klíčových zákazníků Jitka Lupačová.

Sanace

Ani sanační služby v roce 2021 nezahálely: Kyjov jsme zbavili nelegálního skladu chemických látek

Na jaře 2021 médií prolétla zpráva o objevení obrovského množství chemických látek ve dvou sousedících domech v klidné rodinné čtvrti v moravském Kyjově. Město Kyjov se rozhodlo vypsat výběrové řízení a přistoupit k této sanaci po několika měsících vyjednávání s dalšími aktéry, aby předešlo potenciálnímu úniku chemických látek nebo jejich vzájemné reakci.
Ohroženi by v takovém případě byli jak obyvatelé přilehlých domů, tak i širšího okolí, jak ukázal průzkum na místě. Do několikadenní akce pak byly zapojeny desítky lidí: Kromě pracovníků SUEZ CZ hasiči, policisté, pyrotechnici. Všichni postupovali koordinovaně a ve vzájemné součinnosti a díky tomu se i přes komplikace podařilo sanaci dokončit dokonce dříve, než byl původní plán. V pátek 26. června v poledne tak mohly být objekty předány městu jako zadavateli zakázky.
Služby

Infekční odpady je třeba mít pod kontrolou

Rozhovor technickým ředitelem SUEZ CZ Petrem Špičákem.

Jak změnil COVID nakládání s odpady a zejména infekčními odpady?
Období pandemie COVID 19 změnilo chování ve společnosti v mnoha směrech a ohledech a odpadové hospodářství je zcela nepochybně jeden z nich. Výrazně víc jsme začali nakupovat prostřednictvím e-shopů, což přineslo nárůst odpadů z obalů, začali jsme produkovat pro naši společnost dříve méně obvyklé odpady jako např. použité roušky a respirátory a obecně jsme strávili více času doma. Velká změna je i v chování nemocnic, kde se výrazně zvýšilo používání jednorázových pomůcek a obleků a v covidových vlnách se produkce infekčních odpadů naprosto prokazatelně dostává za hranu vybudované infrastruktury v ČR. Ano, situace je velmi vážná až kritická!

Jaká kapacita tedy v ČR chybí?

Legislativní požadavky na ekologicky bezpečné odstraňování odpadů rostou a zpřísňují se. A to je samozřejmě správně. Také díky tomu se přestávají nebezpečné odpady ztrácet neznámo kde, jak dříve ukazovala odpadová data, ale je s nimi řádně nakládáno. Pokud nedojde ke snížení produkce nebezpečných odpadů a pokud budeme chtít být připraveni na podobné situace, jako byla pandemie COVID-19, bude třeba hledat kapacitu pro 30 až 40 tisíc tun nebezpečných odpadů ročně. Je velmi smutné, že stále spoléháme na zařízení, která postupně zastarávají a budování nových, moderních a environmentálně vyspělých se bráníme. Bez pomoci ústředních orgánů státní správy se rozvoj vyspělé infrastruktury zjevně nepodaří!

Existuje pro infekční odpady jiné řešení?
Pouze dílčí, které neřeší situaci. Existují nízkokapacitní zařízení, určená pro infekční odpady. Jedná se o různé typy sterilizátorů, které však nejsou koncovým zařízením pro využití nebo odstranění, ale pouze upravují infekční vlastnosti odpadů pro jejich bezpečnější manipulaci a výstupy z těchto zařízení je nutné v souladu s legislativou odstranit termickou cestou Málokdo si uvědomuje, že odpady ze zdravotnictví obsahují i jiné nebezpečné příměsi, jako např. chemikálie, desinfekce, které mají i jiné nebezpečné vlastnosti, než je samotná infekčnost, a tyto nelze odstranit jejich sterilizací.

Petr Špičák , Technický ředitel

Cirkulární účetnictví

Cirkulární účetnictví vychází z metodiky environmentálního manažerského účetnictví (dále „EMA“) a environmentálního reportingu. Tyto patří do skupiny dobrovolných environmentálních nástrojů, kterými organizace můžou mapovat svoji environmentální výkonost (ČSN EN ISO 14001:2016), environmentální rizika/příležitosti.) 

Nástroj Cirkulátor

Cirkulární účetnictví poskytuje, v návaznosti na registr environmentálních aspektů, informace týkající se nákladových položek související s environmentální problematikou a také přehled materiálových a energetických toků systému. Nástrojem je Cirkulátor – účetnictví oběhového hospodářství podle norem. Výstupem je environmentální reporting. Zajímá vás, co to je a jak funguje? Kontaktujte nás.

Webináře 2021 a pozvánka na webináře 2022

Úspěšné webináře k odpadovým předpisům doplní další témata. Protože bylo třeba rychle zareagovat a být u našich tisíců zákazníků co nejrychleji s novými informacemi o nových odpadových předpisech, spojili jsme síly s ČAObH a vytvořili platformu pro webináře https://live.caobh-eventy.cz/. V roce příštím se můžete těšit na další témata.