Optimalizujeme řízení vodovodních a kanalizačních sítí

Změny klimatu, nekontrolovatelná urbanizace a stále přísnější předpisy vedou k tomu, že se hospodaření s vodou stává složitějším než kdykoliv předtím. Společnost SUEZ využívá svých odborných znalostí pro vývoj nových řešení zaměřených na monitorování vodovodních sítí v reálném čase s cílem neustále zlepšovat kvalitu dodávané vody.

Optimalizace výkonu vodovodních sítí

Monitorování sítí v reálném čase
Předvídání rizika poruch
Snižování provozních nákladů

Řídíme sítě pitné vody v reálném čase

90% úniků v sítích pitné vody nelze zjistit zrakem. Společnost SUEZ řeší tuto výzvu tím, že svým zákazníkům nabízí systém AQUADVANCED® Water Networks. Toto modulární softwarové řešení je schopné sledovat síť pitné vody v reálném čase a detekovat jakékoliv anomálie nebo potenciální problémy.

AQUADVANCED® Water Networks je inovační modulární nástroj, který optimalizuje ukazatele výkonu týkající se sítí pitné vody (průtok, tlak, kvalita) a pomáhá identifikovat a předvídat úniky vody, jakož i kontrolovat kvalitu vody pro obyvatele.

Detekce úniků v reálném čase

Úniky vedou ke ztrátám vody a rovněž zvyšují četnost výpadků v dodávkách vody i provozní náklady. Software AQUADVANCED® Water Networks umožňuje místním orgánům detekovat úniky v reálném čase a přijímat patřičná opatření.

Unikátní software pro podporu rozhodování

Software AQUADVANCED® Water Networks využívá údaje shromažďované senzory, které jsou v celé distribuční síti pitné vody instalovány za účelem měření toků, průtoků a tlaku, aby bylo možné identifikovat a předvídat anomálie v síti. Tento software také shromažďuje velké objemy dat z různých zdrojů, jako je například SCADA (Supervisor Control and Data Acquisition / Dispečerské řízení a sběr dat), GIS (Geographical Information System / geografický informační systém) nebo vzdálená měření. Software AQUADVANCED® Water Networks soustřeďuje, zpracovává, analyzuje a využívá všechna tato data, a je tak skutečným nástrojem pro podporu řízení a rozhodování. V roce 2016 byl tento nástroj zdokonalen přidáním modulu pro kontrolu kvality vody.

Pro více informací

Jak čistíme potrubí ledem

Průmysloví výrobci musí udržovat své sítě (pro odpadní vody, průmyslové odpadní vody, ropu, plyn atd.) čisté. Rovněž však chtějí omezit dopady na životní prostředí způsobené používáním chemikálií nebo velkého množství vody. Společnost SUEZ nabízí inovativní řešení pro čištění potrubí, které využívá ledovou tříšť (Ice Pigging).
Ice Pigging-SUEZ

“Prostřednictvím metody „Ice Pigging“ nabízíme našim průmyslovým zákazníkům jednoduché a efektivní řešení pro čištění jejich vodovodních systémů”

Carlos Campos,výkonný ředitel SUEZ Advanced Solutions Factories

Čištění potrubí pomocí několika litrů ledové tříště

V průmyslových podmínkách jsou k vyčištění potrubí obvykle zapotřebí stovky litrů vody. Technologie ”Ice Pigging” však spotřebovává jen několik litrů ledové tříště. Tato nová technologie využívá přirozené abrazivní vlastnosti ledu pro odstranění sedimentů a jiných cizích látek, jako jsou například krystalické soli a biofilmy, a to zejména z potrubí. Její použití je rychlé a ekonomické. Například v závodě na výrobu jogurtů ve Velké Británii se touto metodou získává nazpět více než 75% produktu s přidanou hodnotou, který se v potrubí usazuje. Spotřeba chemikálií rovněž výrazně klesla. Kromě toho získala technologie ”Ice Pigging” v roce 2016 cenu World Food Innovation Award v kategorii Nejlepší výrobní / zpracovatelská technologie.

Pro více informací

Sledovat video

Jak lze předvídat riziko záplav?

Období silných dešťů mohou mít značné dopady, od saturace (nasycení) sítí odpadních vod a čistíren odpadních vod až k přetečení odpadních vod, a k vysokému znečištění měst a přírodního prostředí záplavovými vodami. Aby bylo možné riziko záplav lépe předvídat, vyvinula společnost SUEZ pro své zákazníky z řady místních úřadů systém AQUADVANCED® Urban Drainage.
AQUADVANCED Urban Drainage solution SUEZ

Systém AQUADVANCED® Urban Drainage umožňuje místním úřadům vybrat řešení, které odpovídá jejich potřebám, od monitorování prostředí a předvídání rizik záplav a znečištění prostředí až po prediktivní a dynamické řízení celé sítě.

V podobě řešení AQUADVANCED® Urban Drainage poskytuje společnost SUEZ provozovatelům kanalizačních systémů anticipativní a dynamický nástroj pro řízení sítí.

Pomocí řešení AQUADVANCED® Urban Drainage lze používat retenční kapacity na správném místě a ve správný čas tak, aby nedocházelo k saturaci sítí a aby bylo možno předem přijmout opatření v případě silného deště a zabránit vážnému znečištění v důsledku přetečení kanalizace.

Předvídejte, reagujte, optimalizujte a zlepšete své prostředí

Řešení AQUADVANCED® Urban Drainage nabízí komplexní pohled na celý systém čištění odpadních vod na základě měření a meteorologických dat. Dokáže předpovídat trendy v hydraulickém chování systému čištění odpadních vod v průběhu následujících 24 hodin za suchého počasí nebo během následujících dvou až šesti hodin za mokrého počasí. Řešení AQUADVANCED® Urban Drainage může být použito k implementaci optimální strategie řízení vodovodní sítě. Toto řešení lze použít k maximalizaci objemů vod v retenčních systémech a v samotné síti nebo ke zvýšení objemu odpadních vod určených k úpravě, a to s cílem snížit jejich přetečení do přírodního prostředí při současném omezení rizika záplav.

Technologie, která prorazila díky záplavám

Společnost SUEZ již úspěšně nasadila řešení AQUADVANCED® Urban Drainage v řadě obcí ve Francii včetně měst, jako jsou Bordeaux, Marseille, Biarritz a Paříž. Díky tomuto inovativnímu řešení bylo město Bordeaux schopno předvídat a řídit téměř 300 incidentů souvisejících s dešťovými srážkami, a asanační syndikát Velké Paříže vylepšil své infrastruktury přidáním dynamického řízení a přesměrování přítokové vody. Toto řešení je rovněž rozvíjeno v Marseille a Singapuru.