Využíváme digitální nástroje ve službách zdrojů

Digitální technologie představují efektivní způsob, jak přistupovat k environmentálním problémům, kterým čelí naši zákazníci po celém světě. Neustále inovujeme, abychom mohli podporovat jejich iniciativy zaměřené na zlepšení výkonnosti jejich zařízení.
Výzvy

Zvyšování efektivity a výkonnosti při řízení zdrojů

Optimalizace řízení toků v reálném čase
Neustálé monitorování sítí
Předvídání incidentů
Naše inovace

Moderní řešení pro obce

Rozpočty měst a obcí nejsou neomezené, a proto společnost SUEZ pomáhá obcím udržet s měnící se legislativou akceptovatelné náklady na odpadové hospodářství.

Řízení nákladů na odpadové hospodářství

Možnost přímo ovlivnit produkci odpadů a tím i své náklady na odpadové hospodářství považují ve městě Ivančice na jižní Moravě za jeden z důležitých bodů při tvorbě politiky města.

Ve spolupráci se společností SUEZ byl zaveden systém, který zabezpečí sledovatelnost toku odpadů pomocí digitálních nástrojů.

 

SMART řešení

 • umístění RFID tagů na jednotlivé nádoby domácností umožňuje automatické načítání nádob na vyklápěči svozového vozidla a zabezpečuje tak sledování četnosti vyvážení nádob,
 • na základě vyhodnocení dat došlo k zahuštění veřejné sběrné sítě pro separované odpady,
 • do každé domácnosti byly dodány také nádoby na bioodpad osazené RFID tagy

 

Přínos nasazeného řešení

Díky SMART řešení mají odpovědní pracovníci města přesný přehled o množství produkovaných odpadů a efektivitě svozu. Díky tomu bylo dosaženo základního cíle projektu - došlo ke snížení nákladů na odpadové hospodářství města.

 

Příprava na zákaz skládkování komunálních odpadů

 

Příprava na zákaz skládkování komunálních a využitelných odpadů a potřeba intenzivního třídění využitelných složek komunálních odpadů, jako jsou zejména plasty, papír, sklo a bioodpad – takový cíl si vytyčili v malé obci Těšany na Brněnsku.

 

Společnost SUEZ se podílí na realizaci SMART řešení, které sestává ze:

 • zavedení door to door sběru tříděných odpadů formou nádobového sběru,
 • dodání kompostérů do každého domu,
 • zavedení evidence svezených nádob až do úrovně jednotlivých domácností pomocí čárových kódů a ručního načítání,
 • vytvoření motivačního systému pro občany k podpoře intenzivnějšího třídění odpadů a spravedlivému ohodnocení s možností individuálních úspor.

Přínos systému

SMART řešení realizované ve spolupráci se společností SUEZ pomáhá nyní v obci Těšany přesně evidovat produkované odpady až do úrovně jednotlivých domácností. Došlo také k zefektivnění třídění využitelných složek – bylo vytříděno větší množství využitelných odpadů a zvýšena kvalita separovaných složek. Nesporným přínosem je výrazný pokles produkce směsného komunálního odpadu

Monitorování vodovodních sítí 24 /7

Středisko inteligentních operací (SOC) bylo otevřeno v březnu 2015. Je to první centrum, které dohlíží na všechny nové služby Smart Water a Smart Metering , které jsme vyvinuli.
Smart Operation Center-SUEZ

“Jedná se o základní článek výkonnostních inteligentních řešení. SOC bude dohlížet na všechna komunikační zařízení používaná v systému, aby lépe podporovalo naše zákazníky při udržitelném řízení jejich zdrojů”

Pierre AndradeZástupce generálního ředitele Water France SUEZ, zodpovědný za digitální transformaci

Nepřetržité sledování vodovodních sítí pro zajištění jejich maximální efektivity

Netěsnosti, poruchy měřidel, tlakové ztráty atd. patří ke každodennímu provozu vodovodních systémů. Všechna data poskytovaná inteligentními nástroji jsou nyní soustředěna a reportována do SOC v reálném čase. Poruchy jsou detekovány okamžitě, operátoři jsou informováni a incidenty mohou být řešeny rychle.

Nový způsob zpracování dat

SOC může zpracovávat více než miliardu informací měsíčně; v případě aplikace na vodovodní systémy nabízí nepřekonatelné standardy v řízení výkonnosti. Poskytuje místním orgánům globální a velmi přesný přehled o jejich vodovodní síti na základě získávání spolehlivých a aktuálních dat a jejich třídění podle priorit. Každý zákazník tak může přesně definovat své priority a řídit vlastní vodovodní síť optimalizovaným způsobem.

Středisko inteligentních operací v číslech

 • 50 milionů shromážděných rádiových rámců denně
 • 3 miliony monitorovaných inteligentních měřidel
 • 4000 sledovaných přijímačů
 • 3500 požadavků na podporu uživatelů ročně
 • 1500 kontrol v terénu nebo na dálku ročně

Pro více informací

Pomáháme městům při přechodu na digitální technologie

Dnešní inteligentní měřidla jsou schopná komunikovat na dálku a jsou součástí průmyslového internetu věcí. Náš systém ON'connect je dálková rádiová síť nové generace, která propojuje města a lidi, kteří v nich žijí, a která jim slouží.
Helping cities to make the shift to digital

"Vzhledem k demografickému a městskému růstu, adaptaci na změny klimatu a regionálnímu rozvoji jsou digitální technologie klíčovou pákou v rámci úsilí o zachování zdrojů, které budou nezbytné pro naši budoucnost."

Bertrand CamusGenerální ředitel SUEZ Eau France

ON'connect je vyzkoušená technologie používaná pro naprosto bezpečné propojení objektů ve velkém měřítku a pro shromažďování a zpracovávání velkého množství dat pro orgány měst, od měření spotřeb vody a energií až po měření kvality ovzduší, obsahu kontejnerů pro ukládání odpadů, vlhkosti, hluku a úrovně silničního provozu.

Internet věcí přichází do měst

Dálkové rádiové sítě poslední generace jsou vhodné pro použití v inteligentních městech. Tyto sítě nabízejí lepší technické parametry pro připojení objektů, které nejsou snadno přístupné (v podzemí, v hlubokých sklepech, bez elektrického napájení) a vyžadují jen minimální vybavení. Naše dálková síť, která pracuje na frekvenci 169 MHz, je rovněž obousměrná, interoperabilní a splňuje evropskou normu EN13757.

Mezi naše zákazníky patří již 500 měst

Technologii ON’connect již využívá mnoho měst ve Francii a dalších zemích. Water Service Corporation na Maltě, což je vodárenská společnost na tomto ostrově, se rozhodla používat technologii ON’connect při provozu svých 250 000 inteligentních měřidel v rámci řešení problémů s nedostatkem vody, se kterými se tato země pravidelně potýká. V Biarritzu je naše služba vzdálených odečtů využívána za účelem předvídání populačních změn ve městě, a to na základě údajů o spotřebě vody. Cílem je zvýšit atraktivitu tohoto letoviska, sledovat spotřebu a předvídat míru obsazenosti turistických ubytovacích zařízení a druhých domovů. A konečně, ve francouzském městě Mulhouse bylo nainstalováno 17 000 inteligentních vodoměrů.

Pro více informací

Dokumenty ke stažení
Sledovat video