Boj se změnami klimatu

Boj se změnami klimatu je pro nás nejdůležitější. V našem plánu pro období 2017-2021 jsme si stanovili 13 cílů v oblasti klimatu.
Problémy

Ochrana naší planety

Řešení společnosti SUEZ v oblasti klimatu mají za cíl dále usilovat o snižování uhlíkové stopy Skupiny, adaptovat se na důsledky změn klimatu pro dostupnost vody, podporovat recyklaci, obnovu a opětovné využívání materiálů, a vyvíjet klimaticky odpovědné modely.

Co jsou změny klimatu?

Změny klimatu jsou důsledkem nárůstu teplot většiny pozemských oceánů a atmosféry. Již dnes nejvíce ovlivňují dostupnost vody:

 • Do roku 2035 bude 40 % světové populace žít v oblastech s nedostatkem vody (zdroj: OSN)
 • Do roku 2030 se zásoby vody sníží o 40 % ve srovnání se současnými úrovněmi (zdroj: Světová banka)


Zmírňování příčin

Sledování cíle 2° prostřednictvím zmírňování příčin klimatických změn

Společnost SUEZ je odhodlána tohoto cíle 2° dosáhnout. Skupina se zavázala omezit uhlíkovou stopu svých aktivit ve všech zemích, kde působí. Za účelem dosažení těchto cílů vybaví všechna úložiště odpadu systémy na získávání bioplynu, zpřísní pravidla pro čištění vozidel a sníží energetickou náročnost svých operací.

 

Společnost SUEZ se také zavázala pomáhat svým zákazníkům v průmyslu a samosprávě při eliminaci emisí skleníkových plynů, a to prostřednictvím specifických řešení oběhového hospodářství (přeměna odpadu na materiály nebo energii) a zdvojnásobením recyklace plastů, což je hlavní ekonomická a environmentální výzva.

Cíle

 • Snížit přímé a nepřímé emise skleníkových plynů o 10 % do roku 2021, a o 30 % do roku 2030
 • Pomáhat našim zákazníkům při eliminaci více než 60 milionů tun emisí skleníkových plynů
 • Zdvojnásobit objem recyklovaných plastů
 • Zvýšit výrobu obnovitelné energie o více než 10 %
Adaptace

Adaptace na důsledky klimatických změn pro dostupnost vody

Jestliže nebudou podniknuty žádné kroky k zabezpečení vodních zdrojů, bude do roku 2035 žít 40 % světové populace v oblastech s nedostatkem vody. Společnost SUEZ se zavázala k úsporám vody na základě lepší kontroly úniků a spotřeby, a k maximalizaci nabídky zvýšením objemu alternativní vodních zdrojů (opětovné využití odpadních vod, odsolování).

 

Společnost SUEZ poskytuje průmyslu řešení pro omezení spotřeby vody a pracuje na zvýšení povědomí o důsledcích změn klimatu pro dostupnost vody prostřednictvím Obchodní aliance pro vodu a klima (Business Alliance for Water and the Climate). Prevence je stejně důležitá jako adaptace. Společnost SUEZ vyvíjí prediktivní nástroje zaměřené na vyloučení rizika záplav pro místní úřady, a to bez ohledu na jejich velikost.

Cíle

 • Systematicky nabízet našim zákazníkům plány odolnosti vůči účinkům změn klimatu
 • Podporovat různé způsoby využití vody při ztrojnásobení našich alternativních kapacit pro výrobu vody do roku 2030
 • Uspořit ekvivalent spotřeby vody města s více než 2 miliony obyvatel
Recyklace, obnova a opětovné využití

Podpora recyklace, obnovy a opětovného využívání materiálů

Každý zaměstnanec společnosti SUEZ pracuje pro revoluci zdrojů. Nejúčinnějším prostředkem k dosažení tohoto cíle je posun aktivit Skupiny směrem k oběhovému hospodářství.

 

Oběhové hospodářství odděluje růst od spotřeby přírodních zdrojů a zároveň snižuje emise skleníkových plynů. Skupina obnovuje svůj cíl zvýšit podíl odpadů přeměněných na druhotné suroviny, přičemž sleduje tento cíl po celém světě.

Cíle

 • Zvýšit produkci druhotných surovin o 20 %
 • Dosáhnout poměru 2 tuny odpadu pro opětovné použití na každou tunu odpadu odstraněného
Vývoj

Vývoj klimaticky odpovědných modelů

Boj proti změnám klimatu i rozsáhlé zavádění oběhového hospodářství vyžadují vytvoření nového ekonomického modelu, který bude strukturován tak, aby zohledňoval externí environmentální a sociální dopady.

 

Společnost SUEZ je rozhodnuta na vývoji tohoto modelu pracovat, hodlá stanovit interní cenu uhlíku, systematicky navrhovat odměny provozovatelů indexované ve vztahu k celosvětové výkonnosti, podílet se na úsilí o vytvoření ukazatelů oběhu materiálů, které umožní robustnější měření dopadu nového modelu, a podporovat revoluci postojů prostřednictvím zavádění skutečné kultury oběhového hospodářství.

Cíle

 • Zavést direktivní cenu uhlíku u 60% ročních výdajů určených na nové projekty
 • Zavést harmonizovaný globální ukazatel oběhovosti pro zboží a služby
 • Systematicky nabízet mzdové balíčky, které budou částečně indexovány ve vztahu k naší globální výkonnosti
 • Zvyšovat povědomí zaměstnanců a podporovat školení o nově vznikajících modelech (uhlíkové účetnictví, nové obchodní modely atd.).