Skip to main content

Etika a transparentnost

Etika pro nás vždy byla klíčem ke zlepšování výkonu a konkurenceschopnosti. Etické hodnoty jsou jádrem našeho poslání chránit zdroje.
Naše etické hodnoty

Čtyři základní principy

Společnost SUEZ se zavázala uplatňovat vysoké etické standardy.

Naše hodnoty jsou založeny na čtyřech základních principech, které jsou definovány v Etické chartě: požadavek, závazek, odvaha a spolupráce.

V praxi tyto čtyři základní principy nacházejí uplatnění ve třech okruzích, kde společnost SUEZ působí:

  • Skupina, kterou tvoří zaměstnanci, akcionáře a společnosti skupiny SUEZ
  • trh, kde udržujeme vztahy se svými zákazníky, dodavateli, partnery a konkurenty
  • životní prostředí, které nás obklopuje v zemích, kde působíme.
Kromě Etické charty zveřejňujeme také příručky a postupy zaměřené na vyjasnění těchto pravidel a zajištění jejich dodržování.
 
Abychom potvrdili náš závazek k etickým hodnotám, jsme rovněž členem iniciativy Globální kompakt (Global Compact), která je založena na 10 zásadách Globálního kompaktu OSN, a je jednou z nejpokrokovějších iniciativ (COP Global Compact Advanced). Jsme také členem francouzské sekce Transparency International.

Etická charta společnosti SUEZ

Praktická příručka společnosti SUEZ: Etika v obchodních vztazích

Řízení oblasti etiky

Přísné a efektivní

Výbor pro etiku a udržitelný rozvoj představenstva společnosti má za úkol sledovat politiku v oblasti etiky a zajistit, aby zaměstnanci respektovali individuální a kolektivní hodnoty, které jsou základem našich aktivit.


Politiku v oblasti etiky koordinuje generální tajemník, který je manažerem pro záležitosti etiky na úrovni Skupiny. Zavádění této politiky zajišťuje síť asi 30 pracovníků pro záležitosti etiky, jejichž úkolem je implementovat politiku v rámci příslušných subjektů a dohlížet na to, aby všechny otázky a upozornění související s etikou byly řádně řešeny.


> Viz představenstvo a jeho výbory

Transparentnost

Zodpovědné lobování: záležitost transparentnosti a integrity

Lobování stále více přitahuje pozornost zúčastněných stran. Za účelem posílení praktik zodpovědného lobování jsme v roce 2013 přijali interní kodex chování v souladu s Etickou chartou, který obsahuje osm klíčových závazků pro každého zaměstnance nebo konzultanta lobujícího v našem zájmu.


Udržujeme neustálý dialog s veřejnými institucemi na místní úrovni a na národní, evropské a mezinárodní úrovni.

 

Společnost SUEZ, která se zavázala k transparentnosti, je zapsána v rejstříku zástupců zájmových skupin (Register of Interest Representatives) jednajících s evropskými institucemi a každoročně zveřejňuje velké množství informací na webových stránkách Evropské komise a francouzského parlamentu, jako jsou například informace o oblastech zájmů Skupiny nebo o nákladech spojených s činností zástupců vzhledem k evropským institucím (osobní náklady, členské příspěvky placené profesním sdružením, externí poskytovatelé služeb).

Plán společenské obezřetnosti

Zavádění silnější společenské obezřetnosti

Skupina pokračuje ve svém úsilí a každým rokem zvyšuje svůj příspěvek k obecnému prospěchu a své společnosti zároveň podporuje ve směru jejich rozvoje a transformaci Za tímto účelem se společnost SUEZ v roce 2017 zavázala k přípravě plánu společenské obezřetnosti k řízení svého dopadu na místní prostředí.

Součástí tohoto plánu je identifikace všech ohrožení lidských práv, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, ke kterým by mohlo dojít v rámci hodnotového řetězce naší skupiny, jejich zmapování, stanovení priorit a zahájení těch nejvhodnějších preventivních a nápravných opatření.
Kontakt na manažera pro záležitosti etiky

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se etiky, obracejte se na manažera Skupiny pro záležitosti etiky.

SUEZ logo

Skupina pro záležitosti etiky

Nejčastěji vyhledávaná slova
Top