Náš plán rozvoje pro období 2017-2021

V souladu s předchozími verzemi byl nový plán pro období 2017-2021 vypracován na základě rozsáhlého interního a externího konzultačního postupu zaměřeného na více než 5 000 osob a při využití různých typů nástrojů. Tato analýza významnosti nám umožnila seřadit veškeré rozličné problémy podle priorit a rovněž o nich diskutovat se skupinami zaměstnanců, jednotlivými akcionáři a externími zúčastněnými stranami. Tento proces založený na dialogu nám umožnil zahrnout do plánu nové a objevující se problémy.

Čtyři priority a 17 závazků v oblasti globální výkonnosti

Nový plán, který byl přijat řídícím výborem v prosinci 2016 a výborem pro etiku a udržitelný rozvoj v únoru 2017, pokrývá všechny aktivity Skupiny na celém světě.

Bude podporovat revoluci zdrojů a plnit dvě další funkce:

  • Podporovat a řídit transformaci. Je tvořen 17 časově omezenými, kvantifikovanými závazky, jakož i akčními plány pro splnění těchto závazků do roku 2021,
  • Pomáhat při dosažení cílů udržitelného rozvoje stanovených OSN v roce 2015.

Stejně jako v plánu pro období 2012-2016 budou tyto nové závazky doprovázeny ukazateli výsledků a pokroku. Tyto ukazatele budou zveřejňovány každý rok v integrované zprávě společnosti spolu s ověřením nezávislou třetí stranou. Poskytnou také příležitost ke každoročnímu dialogu s panelem interních a externích zúčastněných stran, které je přezkoumají a podle potřeby upraví způsob provádění akčních plánů.

Být spolupracující, otevřenou a odpovědnou společností

Stát se lídrem oběhového a nízkouhlíkového hospodářství

Podporovat přechod našich zákazníků k environmentálnímu podnikání pomocí konkrétních řešení

Přispívat k obecnému dobru