Ochrana rovných příležitostí a rozmanitosti

Rovné příležitosti a rozmanitost jsou jádrem sociálního cíle společnosti zaměřeného na poskytování lidského a ekonomického bohatství, který je pro nás zdrojem inovací. V těchto oblastech podnikáme kroky k dosažení dvou dalších cílů.
Naše závazky

Rozmanitost na podporu tohoto závazku

V roce 2008 byly nastíněny čtyři klíčové závazky a společnost SUEZ začala strukturovat a řídit svou politiku udržitelného rozvoje pomocí řady plánů. Nový plán pro období 2017-2021 zahrnuje sociální pilíř sestávající z těchto čtyř klíčových závazků:

 

 • Přijímání opatření k zajištění rovných příležitostí
 • Zvyšování odpovědnosti zaměstnanců a kvality života na pracovišti
 • Podpora odpovědné ekonomiky prostřednictvím místní zaměstnanosti a místního rozvoje
 • Nalézání společných řešení a zahájení dialogu se všemi zúčastněnými stranami
Naše aktivity

Program poskytující strukturu našemu přístupu

Program "Rozmanitost – rovné příležitosti – sociální rozvoj – závazek" byl vytvořen v roce 2010. Představuje rámec pro naše cíle ve Francii i jinde ve světě. Zaměřuje se na několik klíčových témat, jejichž cíle jsou přizpůsobeny různým kulturním a právním kontextům. Například:

 • Mladí lidé: učňovství, stáže, školení podporovaná systémem mentoringu; integrační programy "šité na míru"
 • Integrace osob ze znevýhodněných nebo nezaměstnaných komunit: personalizované programy odborné přípravy, pracovní školení a integrace; programy pro nové pracovníky
 • Politika zaměstnávání osob se zdravotním postižením: udržení pracovníků se zdravotním postižením v zaměstnání, přizpůsobení pracovišť, zvláštní partnerství; politika nákupu od středisek asistovaného zaměstnávání ESAT a EA, vytváření nepřímých pracovních míst
 • Pro starší zaměstnance: přijímání kandidátů starších 50 let, vytváření dovednostních a odborných programů pro přeložení na jinou práci (rekvalifikačních programů)
 • Průzkumy závazků u všech zaměstnanců: analýza výsledků, akční plány
 • Kvalita života na pracovišti: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, předcházení psychosociálním rizikům, lepší podmínky pro pracující rodiče
 • Všechny společnosti v naší organizaci sdílejí společné zaměření na rozvoj rovnosti žen a mužů: genderová rozmanitost v pracovních rolích, stejná mzda, rovný přístup ke kariérnímu řízení a školením


Tato politika je podporována specifickými programy jako mentoring a koučování.

Ocenění za ochranu rozmanitosti a certifikát špičkového zaměstnavatele

Získali jsme certifikát, který dokládá shodu naší politiky rozmanitosti, pokud jde o podporu rovných příležitostí, prevenci diskriminace a podporu rozmanitosti, jakož i uvádění této politiky do praxe.

The French Diversity Label in 2014


TOP Employer certification

(for the 6th year, in 2018)


logo Top Employer