O nás

SUEZ Vás bezpečně provede odpadovým hospodářstvím a vodárenstvím.

SUEZ v České republice

Na odpady se díváme jako na zdroje pro budoucnost a alternativu ubývajících přírodních zdrojů. Spolu s Vámi hledáme inovativní řešení, jak minimalizovat produkci odpadů, zejména těch nerecyklovatelných. Využíváme odpady a chráníme tak přírodní zdroje. Jsme partnerem pro průmyslové podniky, města a obce, pro sektor služeb, velké i malé firmy. Jsme aktivním hráčem v procesu změny a přechodu na oběhové hospodářství.

 

Prostřednictvím 5 vodárenských společností, v nichž působíme jako akcionář, poskytujeme vodohospodářské služby spojené se zásobováním pitnou vodou a odkanalizováním pro téměř 1,1 milionu obyvatel v České republice. Přinášíme jedinečné know-how v oblasti vodárenství jak pro konečné zákazníky – spotřebitele, tak pro potřeby průmyslových podniků.

V číslech
3 205
zaměstnanců
10 500
obsluhovaných zákazníků v odpadových službách

kontakt na tiskové odd.

Kateřina Kodadová
 +420 724 312 204


komunikace.cz@suez.com

11 000

obsluhovaných zákazníků z průmyslové sféry

83 000
MWh
energie z odpadů ročně
1 050 000
obyvatel
zásobovaných pitnou vodou
1 000 000
obyvatel
napojených na kanalizace a čistírny odpadních vod
67
provozovaných úpraven pitné vody
157
provozovaných čistíren odpadních vod
Naše služby

Recyklace a využití odpadů

Přistupujeme k odpadovému hospodářství z globálního pohledu. Naším východiskem je trvale udržitelný rozvoj a principy „circular economy“, oběhového hospodářství. Díky tomu pomáháme zákazníkům zvyšovat využití surovin, prodlužovat životní cyklus zdrojů, minimalizovat ukládání odpadů na skládky a přispívat k produktivitě a konkurenceschopnosti

 

Obcím a městům přinášíme řešení, která jsou trvale udržitelná a vyvážená v ekonomickém i ekologickém aspektu. Každý region je specifický a vyžaduje v oblasti odpadů řešení, které mu přináší dlouhodobý rozvoj. Ať už se jedná o pytlové sběry tříděného odpadu nebo další systémy třídění a svozu komunálních odpadů, vždy hledáme cestu, která by umožnila obcím využít příležitosti, které přináší omezení skládkování odpadů.

Vodárenství

Plně si uvědomujeme svoji zodpovědnost při poskytování jednoho z životně nejdůležitějších produktů, jakým pitná voda bezpochyby je. Díky vodárenským společnostem skupiny SUEZ v České republice je pro provozovaná města a obce zajišťováno dostatečné množství kvalitní vody 24 hodin denně po celý rok. Naše činnost nespočívá jen v dodávkách pitné vody a v jejím odkanalizování. Vodárenské společnosti v celém procesu výroby a dodávky vody dbají na její kvalitu a svým zákazníkům – spotřebitelům – poskytují další s těmito činnostmi spojené služby jako je poradenství, laboratorní rozbory, výstavba vodovodních a kanalizačních přípojek a další. Pro průmyslové podniky nabízíme vodohospodářské služby v oblasti optimalizace a globálního řízení koloběhu průmyslové vody.