Naše ambice

Rapidní demografický a urbanistický rozvoj, globální oteplování a nedostatek přírodních zdrojů vedou k celosvětovému posunu k podnikatelským modelům s nižší spotřebou zdrojů. Nové přístupy ke způsobu řízení, produkce a spotřeby zdrojů jsou středobodem naší strategie, a proto umocňují naše ambice stát se lídrem revoluce zdrojů.

Nová revoluce

Jsme připraveni na revoluci v oblasti zdrojů... A vy?

Do roku 2050 bude na Zemi 9,6 miliardy obyvatel, z nichž většina bude bydlet ve městech. 40% obyvatel se bude potýkat s nedostatkem vody, zatímco nerostné suroviny, jako je zinek, železo nebo měď budou na pokraji vyčerpání.

To jsou fakta, která nás vybízejí k přehodnocení tradičních modelů. Nové přístupy ke způsobům řízení, výroby a spotřeby zdrojů jsou zásadní; jen tak můžeme řešit problémy, jimž budou města v blízké budoucnosti čelit. Pro společnost SUEZ je rovněž důležité zvládnout výzvy, kterým čelí naše odvětví, a zahrnout do svých modelů udržitelný růst.

Společnost SUEZ, již 150 let expert v oblasti vodohospodářství a zpracování odpadů, se podílí na revoluci zdrojů. Využíváme naše inovační schopnosti a snažíme se uplatnit nový přístup k optimalizaci zdrojů, který plně využívá potenciál digitálních technologií. Chceme, aby naše inovace přispěly k recyklaci, zpracování a k produkci druhotných surovin a alternativních zdrojů. Tohoto cíle dosáhneme tím, že budeme s našimi zákazníky spolupracovat na proměně lineárního modelu, který spotřebovává příliš velké množství zdrojů, k modelu cirkulárnímu, který se zaměřuje na jejich recyklaci a obnovu pro budoucí využití.

Tyto zdroje jsou zásadní pro život a naši společnou budoucnost, což je fakt, se kterým jsme ve společnosti SUEZ hluboce ztotožněni. Jako jeden z lídrů revoluce v oblasti zdrojů jsme odhodláni nalézat inovativní řešení a udržitelné modely, které vytvářejí hodnotu pro naše zákazníky. Pokud jde o společnost SUEZ, tohle je naše představa revoluce zdrojů:

cirkulární
Obnova zdrojů nezbytných pro život a budoucnost v souladu s principy oběhového hospodářství.
konkrétní
Zahrnutí hmatatelných a inovativních činností k zajištění zdrojů.
kooperativní
Každý musí dle svých maximálních možností přispívat k lepšímu řízení a zajišťování zdrojů pro budoucnost.
Výzvy rychle se měnící planety

Celosvětový tlak na model růstu s nižší spotřebou zdrojů

Rozvoj měst, měnící se podoba globální demografie a dopad globálního oteplování snižují zásoby dostupných zdrojů. V budoucnu se bude muset stále více lidí podělit o stále méně surovin. Nutnost ochrany životního prostředí je patrná dokonce i v rozvíjejících se zemích, nové modely růstu jsou tedy nezbytné.