Naše poslání

160 let je voda, sanitace, sběr odpadu a recyklace nezbytná. SUEZ čerpá z odborných znalostí, které vyvíjí od konce 19. století, a pomáhá lidem neustále zlepšovat kvalitu jejich života tím, že chrání jejich zdraví a podporuje ekonomický růst.
Náš cíl
SUEZ díky odborným znalostem, které rozvíjí od konce 19. století, pomáhá lidem neustále zlepšovat kvalitu života tím, že chrání jejich zdraví a podporuje hospodářský růst.

Pracujeme na tom, abychom zajistili přístup k základním environmentálním službám pro každého. Dodáváme vysoce kvalitní vodu pro každý druh použití, a přispíváme tak k ochraně všeobecného zdraví. Recyklujeme odpadní vody i odpady a přeměňujeme je na nové zdroje.

Tváří v tvář demografickému růstu, změně klimatu a sociálním a geografickým nerovnostem jsou lidé stále více vystaveni následkům mimořádných událostí v oblasti životního prostředí, které postihují naši planetu.

Každý den pracuje SUEZ pro zachování základních prvků životního prostředí – vody, půdy a vzduchu, podstatných pro naši budoucnost. Ve společnosti SUEZ investujeme do zachování a obnovy přírodního bohatství a do budoucnosti biologické rozmanitosti, a to jak na pevnině, tak v oceánech.

Jako partner místních komunit, průmyslových podniků a občanů SUEZ podporuje zúčastněné strany při přechodu na ekologická řešení, v rozvoji oběhových obchodních modelů a při zavádění inovací pro budoucí výzvy.

Regionální týmy SUEZ po celém světě mají společné hodnoty a mohou být hrdé na svou práci. Utvářejí udržitelné životní prostředí – tady a teď.

Pro kvalitu života

Pro zdraví

64 milionů
obyvatel, kteří využívají naše služby čištění odpadních vod
7,1 miliard

miliard m3 upravené pitné vody

Pro ekonomický růst

Pro vytvoření nových zdrojů

265 000 tun
využitých odpadů ročně
4,2 milionů
vyprodukovaných tun druhotných surovin
Jednat pro dnešek a pro zítřek

Zachování životního prostředí

Tváří v tvář demografickému růstu, změně klimatu a sociálním a geografickým nerovnostem je zásadní zachovat a obnovit základní prvky našeho životního prostředí - vodu, půdu, vzduch - díky konkrétním a udržitelným řešením:

PRO VODU

Bio-továrna

La FARFANA v Chile je jednou z největších čistíren odpadních vod na světě. Ošetřuje odpadní vody pro oblast Velkého Santiaga, kde žije 7 milionů lidí, čímž chrání vodní prostředí a obnovuje kvalitu života (nulový odpad, nulový dopad na životní prostředí, nulová fosilní energie).

PRO PŮDU

Sanace půdy

CHESTERFIELD ve Velké Británii bylo jedním z nejvíce znečištěných míst v Evropě. Odborníkům ze SUEZ se podařilo dekontaminovat oblast o velikosti 98 ha a bylo ošetřeno více než 400 000 tun vysoce kontaminovaného kalu a půdy.

PRO VZDUCH

Znečištění ovzduší & uložiště uhlíku

Společnost SUEZ inovuje čištění vzduchu a produkci zelené energie. Na základě principu fotosyntézy náš systém využívá mikrořasy pěstované ve vodním sloupci, které zachycují jemné částice (PM10, NO2) a přebytečný CO2. Ve městech může systém Znečištění ovzduší & uložiště uhlíku absorbovat ekvivalent emisí vyprodukovaných 150 vozidly.
Skupina se rovněž zavázala k zachování BIODIVERZITY na moři a pevnině.

Zóny vážek

Zóny vážek jsou mokřady umístěné pod čistírnou odpadních vod, které eliminují mikropolutanty, aby zachovaly vodní prostředí a biologickou rozmanitost.
Vidíme dopředu

Inovace a plánování nových modelů s našimi klienty a zúčastněnými stranami

SUEZ nabízí místním orgánům vysokou úroveň odborných znalostí a inovativních technologií a navrhuje širokou škálu forem partnerství, která odpovídají jejich požadavkům a místním předpisům. Naše schopnost vyjít klientovy vstříc ve spojení s technologickými, společenskými a digitálními inovacemi jsou naší ochrannou známkou.

Dakar (Senegal): vysoce kvalitní voda pro každého a digitální dokonalost v srdci naší služby

Tato 15letá nájemní smlouva zaručuje dodávky pitné vody pro přibližně sedm milionů obyvatel v Dakaru a v několika dalších městech. SUEZ poskytuje přístup k vysoce kvalitní vodě pro každého, vynikající služby a udržitelné výsledky. Důraz byl kladen na inovace, a to otevřením výzkumného a inovačního centra v Dakaru ve spolupráci se senegalskými univerzitami.

Dijon a Angers (Francie): propojená správa veřejných prostor a základních služeb s občany

SUEZ spolupracuje s místními úřady a občany na vývoji digitálních platforem s novými online službami, jako je projekt Smart City v Dijonu a Angers.

Meknes (Maroko): nový rekvalifikační program pro vetešníky

Společnost SUEZ asanovala skládku komunálního odpadu v Meknesu a vytvořila centrum odpadového hospodářství. SUEZ pomohl 150 lidem, kteří sbírali a třídili odpadky na vlastní pěst, založit družstvo pro třídiče, aby udrželi jejich činnost v chodu, zajišťovali dlouhodobý příjem a zároveň zlepšovali jejich pracovní a bezpečnostní podmínky.