Naše strategie

Chceme se významně podílet na celosvětové revoluci zdrojů. K dosažení tohoto cíle nám pomůže uplatňování dvou hlavních politik při transformaci našeho podnikání, kterými jsou důraz na oběhové hospodářství a digitální technologie. Hodláme se stát předním partnerem měst a průmyslových podniků v oblasti tvorby a implementace řešení, která optimalizují řízení zdrojů.
Materiálové využití

Směřování k oběhovému hospodářství

Lineární model získávání surovin, výroby a spotřeby končí. Jako významný hráč v oblasti recyklace a materiálového využití odpadů a jako lídr v oblasti opětovného využívání odpadních vod chceme urychlit rozvoj našich činností zaměřených na recyklační aktivity, a to především v následujících oblastech:

 

  • Materiálové využití: Společnost SUEZ již nyní vrací na trh téměř 4,3 miliony tun druhotných surovin (papír, lepenka, sklo, kovy, plasty, dřevo). Naším cílem je posílit tuto pozici díky vyšším provozním a inovačním standardům. Abychom tohoto cíle dosáhli, neustále zlepšujeme výkonnost a propracovanost našich recyklačních technik a klademe důraz na procesy, u nichž by regenerace výrazně snížily emise skleníkových plynů. Jsme odhodláni zdvojnásobit recyklaci plastů do roku 2020 a posílit naši pozici v oblasti demontáže a dalšího využití odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE) i letadel a vozidel na konci životnosti.
  • Obnovitelná energie: SUEZ rozšiřuje oblast výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů (solární, větrné elektrárny) zvyšováním produkce energie z odpadu a bioodpadu. K tomuto účelu jsou využity technologie spalování nebo produkce recyklovaných pevných paliv, které mohou být dál využity jako nové typy pohonných hmot.
  • Opětovné využití upravené odpadní vody: Chceme upevnit naši pozici lídra v oblasti opětovného využití odpadních vod pro mnoho účelů (v průmyslu, zemědělství nebo v procesu obnovování vodonosných vrstev), čímž se umožní předcházet možným konfliktům mezi uživateli vodních zdrojů. Jiné slibné trhy zahrnují rekuperaci tepla z odpadních vod a výrobu energie z odpadních kalů.
Digitalizace

Urychlování implementace chytrých řešení

Digitální technologie tvoří základ našich firemních procesů. Nové informační a komunikační technologie zvyšují efektivitu kontroly a údržby infrastruktury, a zjednodušují řízení procesů. Tyto inovace jsou pro nás prioritou, vztahují se na chytré hospodaření s vodou i odpady, a v současnosti do rozvoje této oblasti investujeme více než 350 milionů EUR.


To rovněž odráží jasné vyhlídky v rámci různých trhů Skupiny, kde hodláme urychlit vývoj naší inovativní řady pokročilých řešení. Tato chytrá řešení budou formovat tvář měst budoucnosti, pomocí integrovaného řízení procesů budou mít možnost pružně reagovat na výzvy, před kterými stojí.

Smart solutions to manage resources - SUEZ

Credit: SUEZ group

Průmysl

Vývoj integrovaných řešení pro průmysl

Společnost SUEZ má v úmyslu představovat environmentální benchmarking pro své průmyslové zákazníky. Usilujeme o ambiciózní politiky trvale udržitelného rozvoje a sociální odpovědnosti (CSR), dodržujeme závazky týkající se klimatu uvedené v dohodě COP21 a jsme odhodláni posunout naše ekonomické modely směrem k oběhovému hospodářství.


Vytváření společenství hodnot a cílů tak činí ze společnosti SUEZ spolehlivého partnera, který reaguje na řadu potřeb: řízení zásobování surovinami a energiemi, snižování spotřeby vody, dodržování environmentálních norem, komplexní procesy, provozní výkonnost, pověst a provozní oprávnění.


Průmysloví zákazníci nyní naplňují 40% našeho celkového obratu, zejména díky lídrům ve svých oborech jako Sanofi, Safran, L´Oreal Solvay a Total. Nabídka SUEZ cílí především na sedm základních sektorů (potravinářský průmysl, stavebnictví, revitalizace, chemický a farmaceutický průmysl, papírenský průmysl a petrochemický průmysl). Vytvoření nové obchodní jednotky “Water Technologies & Solutions” (vzniklé na základě akvizice GE Water & Process Technologies) otevírá vysoký potenciál pro další synergie.

Mezinárodní rozvoj

Přechod k environmentálnímu přístupu v mezinárodním měřítku

Posílena transformací svých podnikatelských aktivit a inovační politikou, společnost SUEZ uvádí na trh řešení pro inteligentní a udržitelné řízení zdrojů. Jsme schopni podporovat přechod k environmentálnímu přístupu po celé planetě a reagovat na poptávku po růstovém modelu, který spotřebovává méně zdrojů.


Společnost SUEZ reorganizovala svou mezinárodní divizi do pěti geografických obchodních jednotek a čtyř podnikatelských segmentů, aby dosáhla trvalého růstu.


Máme v úmyslu upevnit a rozšířit naše působení v zemích, kde jsme již dlouhou dobu etablováni (USA, Austrálie, Čína, Maroko, Chile), a posílit naše postavení v zemích nebo regionech s vysokým potenciálem růstu, tj. v Indii, na Středním východě, v Mexiku atd. Rovněž existují plány na selektivní rozvoj v nových zónách, jako je subsaharská Afrika nebo jihovýchodní Asie, a to prostřednictvím velkých projektů nebo dlouhodobých zařízení.


Společnost SUEZ usiluje o trvalý mezinárodní růst mezi 6% a 8%, který jí umožní sladit "rozvoj" a "výkonnost".