Poradenství v oblasti odpadového hospodářství

Poradenské služby v oblasti životního prostředí souvisí s povinnostmi klientů vyplývajícími z platné environmentální legislativy, jako je nakládání s odpady, ochrany ovzduší, ochrana vod, nakládání s chemickými látkami a z další legislativy, týkající se této oblasti. Poradenství poskytujeme buď formou konzultací nebo přebíráme za zákazníka odpovědnost ve veškerých souvisejících povinnostech na základě uzavřené mandátní smlouvy.

Výhody spolupráce s námi
 • poskytujeme individuální přístup k problematice odpadů a ochrany životního prostředí,
 • o veškeré legislativní záležitosti se postaráme za Vás,
 • disponujeme specialisty – poradci pro ekologii, kteří mají rozsáhlé zkušenosti a znalosti náročné problematiky oblasti životního prostředí,
 • přebereme na sebe odpovědnost za dodržování legislativy v oblasti životního prostředí ve Vašem podniku,
 • na každou změnu legislativy budete včas a adekvátně připraveni,
 • operativně Vám pomůžeme v případě jakékoli nestandardní situace či havárie.
Poradenství na míru

Poradenské služby poskytujeme buď formou konzultační činnosti nebo na základě uzavřené mandátní smlouvy plně přebíráme odpovědnost za definované oblasti související s plněním legislativních povinností.

Rozsah našich služeb

 • zpracování a vyřízení veškerých povolení, souhlasů, dokumentace,
 • vedení a zpracování veškeré environmentální administrativy
 • pravidelné dohledové návštěvy ve vašich provozech,
 • zastupování před orgány veřejné správy,
 • přítomnost specialisty při návštěvě kontrolních orgánů,
 • interní audity plnění požadavků environmentální legislativy,
 • školení zaměstnanců,
 • sdílení zkušeností a trendů v oboru, navrhování řešení individuálních problémů zákazníka.

Činnosti prováděné v rámci služby

 • Ochrana ovzduší – zpracování žádosti o udělení souhlasu s uvedením zdroje do provozu, zařazení zdroje do kategorie, zpracování odborného posudku, zpracování souhrnné provozní evidence a výpočet poplatku za znečišťování ovzduší (systém ISPOP), zpracování provozního řádu zdroje znečištění ovzduší, zpracování plánu snižování emisí, zajištění autorizovaného měření emisí.
 • Ochrana vod – zpracování žádosti k vypouštění nebo čerpání odpadních vod, vedení vodohospodářské evidence, výpočet vodohospodářské bilance, zpracování poplatkového hlášení, zpracování provozního řádu vodního díla, zpracování havarijního plánu, zpracování povodňového plánu, zajištění odběrů vzorků.
 • Nakládání s odpady – zpracování a vedení průběžné evidence odpadů, zpracování ročního hlášení o produkci odpadů, zpracování provozního řádu skladu odpadů, zpracování označení shromažďovacích prostředků na odpad, pomoc při kategorizaci nově vzniklého odpadu, zpracování identifikačních listů nebezpečného odpadu, zajištění odběrů vzorků odpadů včetně jejich rozboru, návrh celkového technického řešení nakládání s odpady, zpětně odebíranými výrobky a druhotnými surovinami.
 • Nakládání s chemickými látkami a směsmi – zpracování bezpečnostního listu chemické látky (směsi), zpracování pravidel bezpečné manipulace s nebezpečnými chemickými látkami, školení zaměstnanců pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, zabezpečení činnosti odborně způsobilé osoby pro nakládání s vysoce toxickými látkami, zpracování databáze používaných nebo dovážených chemických látek, příprava plnění povinností vyplývajících z evropské legislativy REACH.

 

Součástí poradenské činnosti může být i poradenství v oblasti udržitelné spotřeby a výroby a oběhového hospodářství, které klientům přináší inovace a úspory v energetice i materiálových tocích surovin a odpadů.

Naše reference

Důvěřují nám

Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky tak, abychom společně nalezli ta nejlepší řešení.

Mezi naše zákazníky patří:

 

 • DOOSAN ŠKODA POWER, s.r.o.
 • MBtech Bohemia s.r.o.
 • Berger Bohemia a.s., Berger Beton spol. s r.o.
 • ČEZ Správa majetku s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., ČEZ Distribuční služby s.r.o.
 • WOCO STV s.r.o.
 • ALPINE Bau CZ s.r.o.
Kontakt

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.