Sanace starých ekologických zátěží

Starou ekologickou zátěží nazýváme závažnou kontaminaci stavebních konstrukcí, horninového prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti.

Společnost SUEZ je specialistou na sanace právě takových areálů. Před každým projektem sanace starých ekologických zátěží provedeme potřebné analýzy a průzkumy včetně legislativní přípravy. Po přípravné fázi mohou začít samotné sanační práce. Zajišťujeme jejich realizaci včetně následné dekontaminace a monitorujeme dopad na životní prostředí.

Výhody spolupráce s námi
 • zakázku zabezpečíme ve všech fázích „na klíč“ - od přípravy přes realizaci až po závěrečnou zprávu,
 • máme rozsáhlé zkušenosti při realizaci zakázek o různém rozsahu,
 • maximalizujeme využití a recyklaci vzniklých odpadů,
 • vzniklý odpad odstraníme na našich zařízeních,
 • postaráme se o všechny související činnosti včetně legislativního zabezpečení.
Sanace

Příprava na realizaci sanačního zásahu

SUEZ vždy navrhuje nejlepší postup pro sanaci a dekontaminaci s ohledem na budoucí využití areálu nebo objektu a požadavky klienta:

 

 • Definice strategie sanace: analýza rizik, návrh sanačního postupu s ohledem na místní podmínky a budoucí využití sanované lokality
 • Legislativní příprava: studie EIA, územní, stavební, vodoprávní řízení apod.
 • Technická příprava: geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, geofyzikální průzkum, chemický průzkum, stavební průzkum kontaminovaných objektů,
 • Projektová příprava: inženýrské a projekční práce, definice postupu a logistiky prací, harmonogram prací,
 • Příprava staveniště: vymezení bezpečnostních hranic projektu, vybudování zázemí pro pracovníky zajišťující sanaci, příprava infrastruktury k realizaci projektu, příprava dokumentace BOZP.

Sanační zásah

Po ukončení přípravné fáze může začít samotný sanační zásah. V jeho průběhu SUEZ řídí veškeré činnosti tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí ani zdraví obyvatel.

 

 • Vlastní sanační zásah: demolice objektů, selektivní těžba kontaminovaných materiálů, enkapsulace zbytkové kontaminace
 • Řízení toku odpadů: třídění, shromažďování a odstranění ostatních a nebezpečných odpadů, doprava ADR
 • Sanace po demolici: technická a biologická rekultivace, sanace technologických, podzemních a povrchových vod (sanační čerpání, stripping, chemická oxidace, air-sparging, atp.)
 • Maximalizace výnosu: recyklace železných a neželezných kovů, skla, dřevní hmoty a stavebních materiálů
 • Řízení projektu a monitoring: řízení průběhu sanačních prací, monitoring všech základních matricí (stavební konstrukce, zeminy, vody, půdního vzduchu, odpadů), laboratorní analýzy,
Dekontaminace

Příprava areálu pro budoucí využití

Fáze dekontaminace je zásadní částí sanace starých ekologických zátěží. SUEZ garantuje úplnou dekontaminaci areálu tak, aby byl plně připraven pro budoucí využití.

 

 • Sanační přístup: in situ (přímo v místě horninového masivu), on-site (v místě sanované lokality), off-site (mimo sanovanou lokalitu)
 • Využití odpadu: recyklace a využití odpadu
 • Odstranění odpadu: termické využití nebezpečných odpadů, termická desorpce, technologie BCD, biodegradace, stabilizace, sanační čerpání, uložení zbytkového odpadu na skládku
Post-sanační monitoring

Předání areálu

V závěrečné fázi sanačního zásahu proběhne oficiální ukončení sanačních prací a předání sanované lokality.

 

 • Závěrečná zpráva
 • Aktualizace analýzy rizik
 • Post-sanační monitoring
Využití odpadů

Kombinace odstranění a využití odpadů

Likvidace a dekontaminace průmyslových zařízení zahrnuje také nakládání s nebezpečnými odpady a recyklaci odpadů, které lze využít jako nové zdroje.

 

Jako součást demontážních a dekontaminačních prací poskytujeme logistiku při nakládání s nebezpečnými odpady, což umožní:

 

 • zajištění bezpečnosti osob a prevence rizik
 • snížení dopadu na životní prostředí na základě optimalizace třídění, skladování a přepravy nebezpečných odpadů
 • výběr řešení přizpůsobeného každému druhu odpadu

 

Nabízíme řešení určená pro recyklaci a využití různých druhů odpadů, která vedou k transformaci odpadů na zdroje:

 

 • získání druhotných surovin
 • snížení nákladů, úspory energií a příspěvek k cirkulární ekonomice
Naše reference

Důvěřují nám

Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky tak, abychom společně nalezli ta nejlepší řešení.

Mezi naše sanační projekty patří například:

 

 • Spolana Neratovice ČEZ Distribuce, a.s., rozvodna 110/22 kV Ostrava - Kunčice
 • Odstranění staré ekologické zátěže ve společnosti Kovošrot Děčín a.s.
 • Sanace nesaturované zóny Sbloku v areálu společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.
 • Sanace deponie v k.ú. Časy, Paramo a.s. vč. dodatečných služeb
 • Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru III CHOPAV Kvartér řeky Moravy
Kontakt

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.