Svoz a nakládání s odpady

Zajišťujeme odvoz všech odpadů včetně nebezpečných na území celé ČR. Disponujeme potřebným technickým a technologickým vybavením i know-how pro nakládání s odpady v celé šíři katalogu odpadů.
Výhody spolupráce s námi
 • pomůžeme Vám najít optimální způsob nakládání s odpady,
 • přicházíme s novými řešeními v oblasti využití odpadů a recyklace,
 • vybavíme Vás dostatečným počtem vhodných nádob na odpad,
 • pro naše zákazníky držíme stálou havarijní službu zdarma,
 • postaráme se za Vás o legislativní zabezpečení odpadového hospodářství.
Moderní technika

Rozmanitost a šíře vozového parku je naší silnou stránkou. Disponujeme moderní svozovou technikou všech typů a velikostí, jako jsou kontejnerová, valníková, cisternová, dodávková a speciální vozidla a další mechanismy. Zákazníkům nabízíme různé typy skladovacích obalů a kontejnerů včetně obalů certifikovaných pro převoz nebezpečných odpadů.

 

Odpady jsou sváženy na koncová zařízení k využití či odstranění nebo na logistická centra, kde jsou dále zpracovány, upraveny a připraveny k přepravě na koncová zařízení.

 

Dálkovou dopravu odpadu z logistického zařízení na cílové zařízení provozují soupravy pro přepravu velkoobjemových kontejnerů, cisternové soupravy a tahače s návěsy. Tyto prostředky zajišťují ekonomicky optimální přepravu. Manipulace odpadu na logistickém nebo zpracovatelském zařízení naší společnosti je prováděna prostřednictvím širokého spektra pracovních strojů.

Odpady jsou zdroje

Odpady vnímáme jako zdroje, svým zákazníkům přinášíme taková řešení a technologie, které umožní prosazovat principy oběhového hospodářství. Vlastníme rozsáhlou síť koncových zařízení všech typů v rámci celé České republiky.

 

Naše spalovny patří svým konstrukčním a technologickým řešením k nejmodernějším zařízením u nás, provozujeme také několik zařízení určených k úpravě a odstranění kapalných nebezpečných odpadů, technologie pro recyklaci plastů, biodegradační plochy, soldifikační zařízení a další technologie.

 

Naše provozovny disponují technologiemi pro částečné zpracování odpadu, jako jsou třídicí linky, separátory, lisovací jednotky, drtiče, mlýny, aglomerátory, styropaktor, technologie MBT light, mobilní drtiče dřeva a další.

Naše technologie

Recyklace a využívání druhotných surovin

Preferujeme zajištění maximálního využití odpadu namísto jeho odstraňování. Naši specialisté aktivně vyhledávají možnosti materiálového využití odpadu z produkce našich zákazníků směřující k dosažení ekonomických úspor v oblasti odpadového hospodářství. Zaměřením na materiálové využití a recyklaci odpadu přispíváme ke snižování zátěže životního prostředí a k efektivnímu využití zdrojů.

 

Principy oběhového hospodářství naplňuje zejména náš nový provoz Recyklace plastů Němčice nad Hanou, kde zpracováváme odpadní plastové fólie na LDPE regranulát, využitelný pro výrobu fólií, plastových pytlů a dalších výrobků. Zpracování plastových fólií, HDPE a PP regranulátu zajišťujeme také na provozu Srní u České Lípy.

Recyklace plastů Němčice – SUEZ Česká republika

Credit: SUEZ Česká republika

Ostatní provozovny, zejména logistická centra naší společnosti, jsou vybaveny řadou moderních technologií určených k zajištění úpravy odpadu do podoby suroviny vhodné k přepravě, dalšímu využití a recyklaci. Jedná se zejména o třídicí linky, magnetické separátory, automatické lisovací jednotky, komorové lisovací jednotky, lisovací kontejnery, drtiče, mlýny, aglomerátory a další.

 

Naše logistická centra tak zajišťují ekonomickou a logistickou optimalizaci skladování i následné přepravy na vzdálené zařízení a zároveň snižují dopravní zátěž veřejného prostoru v důsledku dopravy odpadů.

Zpětný odběr

Naše společnost je smluvně zapojena v systému EKO-KOM, který zajišťuje zpětný odběr obalových materiálů. Dále spolupracujeme s několika kolektivními systémy ČR, pro které zajišťujeme místa zpětného odběru, zpracování a využití vyřazených elektrických a elektronických zařízení.

Kompostárny

Zpracování biologicky rozložitelného odpadu patří mezi materiálové využití odpadů. Kompostováním lze zpracovat a dále využít různé organické materiály. Mimo obohacení půd o chybějící organickou složku a zkvalitnění půd snižujeme množství odpadů ukládaných na skládku a tím i produkci skleníkových plynů.

 

Výstupem z řízeného procesu kompostování biomasy jsou vyrobené komposty a substráty, např. Zelený, Černý a Šedý drak. Dalším produktem našich kompostáren je dřevní štěpka, která se využívá k mulčování nebo zahradnickým úpravám.

Zařízení na termické využití odpadů

Mezi termické využití odpadů řadíme především odstraňování odpadů spalováním. Co do významu patří bezprostředně za materiálové využití odpadů i proto, že převážná většina odpadů produkovaných komunální i průmyslovou sférou v sobě skrývá díky svému materiálovému složení významný energetický potenciál. Z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o jeden z nejbezpečnějších způsobů odstraňování nebezpečných odpadů a pro některé druhy odpadů o jediný možný způsob bezpečného odstranění. Spalováním odpadu tak dochází k významné redukci objemu odpadu, k destrukci nebezpečných látek a k výrobě tepelné a elektrické energie.

 

Naše společnost v současnosti provozuje na území ČR 4 spalovny nebezpečných odpadů o celkové roční kapacitě převyšující 48 000 tun odpadů, umístěny jsou v Ostravě, Trmicích, Zlíně a Plzni.

 

Spalovny společnosti SUEZ ročně odstraní významné množství všech nebezpečných odpadů v ČR a patří svým konstrukčním a technologickým řešením k nejmodernějším zařízením na našem území.

Zařízení na zpracování kapalných odpadů

Odstraňování průmyslových kapalných odpadů a odpadních vod je jednou z priorit naší dlouhodobé strategie.

 

Na našich deemulgačních a neutralizačních stanicích odstraňujeme nebezpečné kapalné odpady s obsahem těžkých kovů a ropných látek, a to metodou fyzikálně-chemického odloučení ropných uhlovodíků (deemulgace), neutralizace, oxidace/redukce a srážecích procesů. Výstupním produktem našich technologií jsou dále využitelný olej, lisovaný kal a voda.

 

Naše společnost provozuje na našem území 4 deemulgační stanice, 3 neutralizační stanice a 3 technologie gravitační separace. S kapacitou převyšující 85 000 tun kapalných odpadů za rok se SUEZ řadí mezi významné zpracovatele nebezpečných kapalných odpadů na našem území.

Biodegradace

Biodegradace je metoda zpracování odpadů, která slouží ke snížení kontaminace zejména ropných látek a polyaromatických uhlovodíků. Tímto způsobem zpracováváme především znečištěné zeminy, betony a sutě, ropné kaly z myček, lapolů a čističek, a to na několika plochách po celé ČR.

 

Po zjištění úrovně kontaminace je odpad rozprostřen na zabezpečenou dekontaminační plochu a dle potřeby je v něm upraveno fyzikální, chemické a biologické prostředí. Na takto připravený materiál je aplikován biopreparát, který zajišťuje vlastní dekontaminaci. Na základě průběžného sledování procesu jsou dle potřeby upravovány podmínky v biodegradovaném odpadu. Dekontaminované materiály jsou následně využívány v závislosti na jejich kvalitě.

Stabilizace

Hlavním účelem zpracování odpadů pomocí stabilizace je trvalé snížení toxických látek obsažených v odpadech. Stabilizace je založena na změně fyzikálních nebo chemických vlastností odpadů v důsledku jejich smíchání s vhodnými přísadami, kterými jsou nejčastěji hydraulická pojiva na bázi cementu a vápna. V závislosti na charakteru odpadů a poměrů použitých stabilizačních přísad dochází ve zpracovávaných odpadech ke vzniku různých typů fyzikálně-chemických vazeb. Stabilizovaný odpad může být následně využíván v závislosti na jeho kvalitě bez rizika sekundární kontaminace životního prostředí.

Skládky odpadu

Některé druhy odpadů nelze kvůli jejich vlastnostem recyklovat. Společnost SUEZ vyvinula k zajištění bezpečného ukládání takového odpadu pokročilé průmyslové know-how. Navrhujeme a provozujeme zařízení na ukládání nebezpečného odpadu a ostatního odpadu, která jsou maximálně šetrná k životnímu prostředí.

 

Skládky tvoří poslední článek v řetězci odstraňování odpadů. Jde o zařízení ke konečnému uložení odpadů s přihlédnutím na environmentální, hygienická a geologická hlediska. Naše společnost provozuje řízené skládky odpadů skupin S-NO a S-OO, které jsou určeny pro ukládání nebezpečných, komunálních a ostatních odpadů. Skládky jsou řádně zabezpečeny, odpovídají všem stanoveným kritériím a právním předpisům ČR a EU, jsou schváleny procesem integrovaného řízení a jsou monitorovány

Naše reference

Důvěřují nám

Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky tak, abychom společně nalezli ta nejlepší řešení.

Mezi naše zákazníky patří:

 

 • Amcor Flexibles Nový Bydžov, s.r.o.
 • NOVEM Car Interior Design k.s., Touškov
 • TOUAX s.r.o.
 • Procter & Gamble - Rakona s.r.o., Rakovník
 • skupina AGEL
 • Linde Vítkovice a.s.
 • Nitto Denko Czech s.r.o.
 • Nestlé Česko, s.r.o.
 • Federal-Mogul Friction Products a.s.
 • LATECOERE Czech Republic s.r.o.
 • Fakultní nemocnice Olomouc
Kontakt

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.