Technická pomoc, provoz a údržba

Řízení omezení a rizik spojených s využíváním vody je základním prvkem dosahování větší konkurenceschopnosti průmyslových podniků. Společnost SUEZ je konstruktérem i provozovatelem; tato dvojí odbornost nám umožňuje poskytovat podporu při navrhování a realizaci vašich zařízení pro úpravu vody, jakož i při jejich provozu a údržbě po celou dobu jejich životnosti, a to při plném respektování příslušných hygienických, legislativních a environmentálních standardů.
Audit a technická pomoc

Voda jako zásadní faktor konkurenceschopnosti

Optimalizace využívání vody je nejen záležitostí týkající se hospodárného nakládání s přírodními zdroji, řízení nákladů a respektování životního prostředí, nýbrž i klíčovým faktorem průmyslové konkurenceschopnosti. Společnost SUEZ poskytuje své provozní zkušenosti prostřednictvím široké škály auditorských a technických služeb zaměřených na podporu průmyslových společností, které se rozhodly zlepšit svou výkonnost.

Společnost SUEZ může nabídnout širokou škálu služeb, které pokrývají celý rozsah průmyslového vodního cyklu, od technických hodnocení zaměřených na řešení problémů s vodou nebo čištění odpadních vod až k úplnému auditu vodárenských a energetických zařízení:

 

 • Technická pomoc, konzultace a opravy poruch
 • Studie proveditelnosti
 • Vodárenské a energetické audity
 • Strategické plánování a analýza rizik
 • Řízená kontrola rizik
 • Audit stávajících technologií
 • Přiměřená technická a finanční due diligence
 • Plánování správy aktiv
 • Identifikace problémů a vyhodnocení jejich řešení.

 

Máme vynikající poznatky o provozních podmínkách každého průmyslového sektoru. Tyto poznatky a naše rozsáhlé technické znalosti nám umožňují navrhovat řešení, která splňují klíčové cíle průmyslových společností.

Provoz a údržba

Každodenní řízení průmyslového vodního cyklu

Společnost SUEZ je odborníkem v oblasti průmyslového vodního cyklu. Provozuje a udržuje příslušná průmyslová zařízení, a to bez ohledu na to, zda tato zařízení byla společností SUEZ navržena a vyrobena nebo ne. Jsme připraveni řídit vaše zařízení pomocí inovativních a efektivních řešení, která vám umožní zajistit jejich dlouhou životnost a objevit možnosti optimalizace v rámci celého vodního cyklu.
Společnost SUEZ nejprve provede důkladnou analýzu Vašich potřeb. Poté navrhne služby a smlouvy na míru, které budou přesně odpovídat Vašim cílům a zdrojům. Naše organizace a pracovní postupy jsou v souladu s nejpřísnějšími standardy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, supervize, služeb na zavolání a reportování. Zpracováváme a implementujeme plány rozvoje zaměřené na neustálé zlepšování výkonnosti a produktivity zařízení pod naší kontrolou, a to s využitím osvědčených metod.

Naše řešení v oblasti provozování Vašich zařízení a jejich udržování v dobrém provozním stavu:

 

 • Audity a kvantitativní hodnocení poskytující globální představu o Vašich vstupních a výstupních tocích
 • Rychlá a efektivní technická pomoc na základě našich znalostí o Vašich zařízeních, zajišťující kontinuitu služeb
 • Týmy připravené k rychlému zásahu v místě
 • Návrhy na kvantifikovatelná zlepšení, která jsou přínosná pro Vaše odvětví i životní prostředí
 • Plány rozvoje a iniciativy zaměřené na optimalizaci nákladů
 • Doporučení pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti Vašich průmyslových zařízení
 • Znalosti, integrace a aplikace environmentálních standardů a sociálních očekávání
 • Analýza kritických bodů a implementace konkrétních systémů krizového řízení pro udržení kontinuity podnikání v případě mimořádných událostí
 • Optimalizace vodních zdrojů, údržba sítě, řízení požární vody, opětovné použití dešťových vod, energetická hodnocení
 • Údržba na CMMS
 • Plná sledovatelnost akcí
 • Smluvně garantované výsledky včetně analýzy, plánu preventivní údržby a nápravných opatření, technické pomoci, poradenství, auditů a dohledu
 • Přístup k našemu klientskému extranetu.
Kontaktujte nás
Picto suez souris

Chcete více informací?

Pošlete nám email: info.cz@suez.com