Řízení dodávek vody

Největší výdaje na vodu jsou v každém průmyslovém areálu spojeny s vodou, která se používá k zásobování průmyslových procesů a pomocných operací. Diverzifikace vodních zdrojů při současném zajištění spolehlivých dodávek vody přispívá ke snížení dopadů průmyslových aktivit na přírodní zásoby vody.
Bezpečné systémy dodávek vody

Zajištění spolehlivých dodávek vody z hlediska kvality i kvantity

Podzemní vodu lze získávat různými způsoby, například prostřednictvím šachet, vrtů, kanalizačních tunelů, pramenů atd. Tyto možnosti při získávání vody umožňují mnoha průmyslovým lokalitám snížit závislost na externích dodávkách vody.

Poskytujeme konzultační služby a nápravné postupy sloužící k budování nebo udržování systémů pro získávání vody:

 

Technické návrhy provádění vrtů, vyřizování souvisejících náležitostí

Provádíme studie proveditelnosti (odhad dostupného objemu zdroje, technické specifikace pro vrt) a vyřizujeme náležitosti týkající se projektu vrtu.

 

Chytré řízení čerpání vody

Přístrojové vybavení a monitorování, indikační měření, analýza dat, dodatečná diagnostika.

 

Regenerace vrtů

Možnými příčinami špatné funkce vrtu jsou mechanické, chemické nebo biologické blokády. Dodáváme řešení využívající mechanické nebo chemické úpravy.

 

Ochrana zdrojových oblastí

Místa získávání vody mohou být vystavena občasnému nebo rozsáhlému znečištění. Poskytujeme pomocné nástroje pro rozhodování, které slouží k diagnostice a modelování zdrojů znečištění, a které pomáhají implementovat rámcový plán jakosti zahrnující sledování kvality podzemních vod.

Využití mořské vody

Odsolování mořské vody jako nový zdroj dodávek vody

Dodávky sladké vody do lokalit bez přirozeného přístupu k ní představují trvalou výzvu pro provozovatele některých průmyslových areálů, kteří musí zajišťovat kontinuitu výroby. Optimalizace kvality vyráběné vody a souvisejících výrobních nákladů při současné minimalizaci dopadů jejího využívání na životní prostředí zůstává pro provozovatele průmyslových zařízení hlavním environmentálním a ekonomickým problémem.

Těmto provozovatelům poskytujeme naše know-how v oblasti odsolovacích technologií; dodáváme zakáznicky přizpůsobené jednotky, modulární stanice Seapro nebo mobilní jednotky pro dočasné potřeby

 

Dodáváme optimalizované odsolovací jednotky na míru, což umožňují naše odborné znalosti procesů předběžné úpravy, reverzní osmózy a demineralizace, jakož i naše schopnosti realizovat systémy pro rekuperaci energie se zaměřením na snížení energetické spotřeby.

 

Naše modulární stanice Seapro obsahují prvky řady Dégremont a umožňují: čerpání vody, předběžnou úpravu pomocí rychlé flotace a ultrafiltrace, proces reverzní osmózy, fázi demineralizace.

 

Poskytujeme leasingové služby umožňující pronájem mobilní odsolovací jednotky. Tímto způsobem lze zajistit požadovanou kvalitu i kvantitu vody bez kapitálových investic. Mobilní jednotky jsou vybaveny zařízeními pro reverzní osmózu nebo iontovou výměnu, a zajišťují kontinuitu výroby v nouzových situacích nebo v případě dočasné potřeby.

Úprava vody

Úpravy odpovídající použití

Řízení kvality vody v procesech je pro průmyslové podniky zdrojem vytváření hodnot. Voda může sloužit pro výrobu produktů nebo k provozu zařízení. Požadavky na úroveň kvality vody jsou různé, a to v závislosti na jejím použití.

clarifier of an industrial water treatment plant

Pomáháme provozovatelům průmyslových zařízení při diverzifikaci a optimalizaci jejich vodních zdrojů, ať už se jedná o úpravy, dodávky nebo opětovné použití:

Optimalizace řízení zdrojů

Jsme schopni splnit Vaše požadavky na optimalizaci a diverzifikaci vodních zdrojů ve vašem závodě, a to prostřednictvím našeho poradenství a služeb, jejichž předmětem je:

 

 • Kontrola kvality vody dodávané z nových zdrojů, zejména vzhledem k suspendovaným pevným látkám, zákalu, znečišťujícím látkám, dusičnanům, kovům, minerálům, koloidnímu indexu
 • Úprava odpadní vody pro další použití s ohledem na kritéria pro suspendované částice, organické znečištění, obsah solí a toxicitu
 • Zvýšení koncentračních poměrů v chladicích a topných systémech po zavedení nových politik v oblasti recyklace a omezení ve využívání tradičních zdrojů

Dodržování zdravotních předpisů a omezení

Technické kombinace, které navrhujeme a realizujeme, vám umožňují specifikovat a kontrolovat přesná kritéria pro kvalitu vody, kterou integrujete do svých produktů:

 

 • Suspendované částice
 • Kovy
 • Mikroorganismy
 • Minerální sloučeniny
 • Organické znečišťující látky

Zajištění dostupnosti zdrojů a spolehlivosti výroby

Technologie a služby, které poskytujeme, zajišťují požadovanou kvalitu i kvantitu vody bez ohledu na zdroj dodávek vody k výrobě tepla, a to s ohledem na:

 

 • Suspendované pevné látky, obsah solí a tvorbu kotelního kamene v doplňovací vodě
 • Korozi ve vodovodních sítích
 • Korozi a znečištění v kondenzátu
 • Změny koncentrace a tepelné ztráty v odtokové vodě

Údržba systému kvality vody a kontrola suspendovaných částic

Naše membrány spolu s produkty a službami v oblasti úpravy vody zajistí, že vaše chladicí systémy budou fungovat správně, a to na základě nepřetržitého sledování:

 

 • Kvality doplňovací vody
 • Tvorby kotelního kamene
 • Koroze
 • Mikrobiologie (včetně legionely v otevřených recirkulačních systémech)
Kontaktujte nás
Picto suez souris

Chcete více informací?

Pošlete nám email: info.cz@suez.com