Jak využít odpadní vody z výroby?

Díky našim odborným znalostem v oblasti využití odpadů a znalostem o procesech v papírenském průmyslu pro Vás můžeme zajistit odpovídající řešení a služby spojené s využitím odpadu. Dále využíváme kal k výrobě energie nebo kompostu.

Recyklujte materiály v každé fázi výroby

 • Využití během celého procesu (flotace, usazování atd.)
 • Voda použitá během výrobního procesu s proměnlivou využitelností a kvalitou podle typu vyráběného papíru

Tento proces recyklace vyžaduje několik úprav v závislosti na typu papírny (integrovaná nebo neintegrovaná), použitých surovin (nová buničina nebo recyklovaný papír) a typu vyráběného papíru. Nabízíme nejvhodnější řešení pro každý typ výroby.

Optimalizujte koncovou linku (vodu + kal) s případnou recyklací

 • Primární úprava různých fází od předběžné předúpravy až po možné zmražení.
 • Biologická úprava zvláště s ohledem na: znečišťující potenciál vláken, koncentraci vápníku a slanost.
 • Terciární úprava, je-li nezbytná pro snížení koncentrací sloučenin, jakými jsou nerozpuštěné pevné látky, tvrdá CHSK nebo zbarvení.

Úsporná řešení zpracování kalů

Poskytujeme různá řešení pro zpracování primárního kalu, a to podle specifických potřeb Vašeho zařízení, a to na základě Vašich cílů a složení směsi

 • Recyklace ve výrobě
 • Odvodnění nebo míchání s biologickým kalem.

Využijte výstupy z rozvlákňovače, zejména pramence

Pramence jsou směsí kovových a plastových vláken. Jsou separovány z odpadu z rozvlákňovače za účelem oddělení kovů od plastů, a to pomocí balistického třídění po rozemletí.

Poskytujeme řešení, které mechanicky odlučuje kovový šrot od plastů na základě biologicko-strojního třídění jako přípravy na materiálové využití

Získané plasty jsou využívány k výrobě páry a/nebo energie (alternativní palivo).

Řízení všech průmyslových odpadů z papíren

V rámci smlouvy o kompletním outsourcingu odpadového hospodářství pro naše zákazníky zajišťujeme nakládání s veškerými odpady:

 • Řízení logistiky třídění
 • Přeprava odpadu, správní a provozní monitoring
 • Tým specializovaných odborníků na místě zajišťuje komplexní řízení procesů a zavádí plány postupu
 • Čištění Vašich systémů