Jak omezit znečištění a snížit dopad na životní prostředí?

Naše řešení Vám umožní dosáhnout bezpečné dekontaminace díky průmyslovému čištění, řízení a správě nebezpečných a ostatních odpadů, dekontaminaci půdy a vody a zajistit bezpečné využití dekontaminované půdy in situ.

Řízení demolice a transformace

Pomáháme Vám optimalizovat řízení demoličních a dekontaminačních prací:

 • přizpůsobit projekt demolice globální strategii 
 • zajistit úplnou bezpečnost a dodržování legislativy na staveništi
 • připravit staveniště s důkladnou analýzou výzev, které daná lokalita představuje: definice strategie, příprava místa, technická diagnostika
 • spravovat a optimalizovat aktivity: organizace staveniště, právní a administrativní řízení, řízení projektů
 • analyzovat a řídit dopady prací na životní prostředí

Zajištění bezpečné dekontaminace průmyslovým čištěním

Naše sofistikované metody čištění omezují rizika pro zdraví a bezpečnost osob a dopady na životní prostředí.

Recyklace a využití smíšeného odpadu

Nabízíme další život pro nebezpečný odpad tím, že využijeme druhotné suroviny a energii vyrobenou zpracováním tohoto odpadu:

 • Snižte svou ekologickou stopu
 • Zachovejte a optimalizujte zdroje
 • Zvyšte hodnotu vaší značky tím, že se zavážete k cirkulární ekonomice
 • Zajistěte bezpečnost a dodržování legislativy
 • Využijte chemické a nerostné produkty, rozpouštědla, sůl, kovy, sklo atd.

Recyklace a využití nebezpečného odpadu 

Poskytujeme logistiku pro nakládání s nebezpečným odpadem jako součást demoličních a dekontaminačních prací:

 • bezpečná manipulace prostřednictvím našeho logistického systému
 • zaručení bezpečnosti osob a prevence rizik
 • snížení dopadu na životní prostředí pomocí optimalizace třídění, skladování a dopravy nebezpečného odpadu
 • využití dohledatelnosti odpadů za nejlepší cenu
 • výběr řešení přizpůsobené každému typu odpadu

Používání čistší multimodálních dopravních prostředků

Podporujeme alternativy k silniční dopravě, zejména pro sběr odpadu: říční nebo železniční dopravu a elektrická vozidla:

 • optimalizace efektivity logistiky (1 plavidlo = 16 nákladních automobilů)
 • snížení emisí CO2
 • využívání monitorovacího systému pokrývajícího celý logistický řetězec
 • snížení rizika nehody

Zajištění bezpečného opětovné použití půdy dekontaminované in situ 

Pro dekontaminaci znečištěných půd využíváme vhodné technologie zpracování na základě komplexních analýz a testů:

 • vyhodnocení a řízení rizik v souladu s legislativou
 • vyčištění životního prostředí
 • přeměna materiálů po skončení jejich životnosti na obnovený ekosystém
 • využití celé řady služeb a technologií k dekontaminaci půdy a obnovení vodních ploch

Dekontaminace půdy využitím speciálního prostoru

Dekontaminujeme půdu ze stavenišť na vyhrazeném místě:

 • omezení časových a prostorových restrikcí externím zpracováním znečištěné půdy
 • optimalizace využití půdy vhodnými postupy zpracování
 • využití sledovatelnosti odpadu v průběhu celého procesu
 • externí zajištění zpracování a využití na vyhrazených místech, jako je NEOTER®

Dekontaminace podzemních vod

Zpracováním kontaminované podzemní vody zajišťujeme úplnou dekontaminaci místa:

 • využití nejvhodnějších a ekonomičtějších technik s širokou škálou řešení pro zpracování znečištěné podzemní vody
 • zajištění obnovy životního prostředí
 • použití dekontaminované spodní vody k obnovení dodávky vody do přírodního prostředí nebo pro průmyslové využití
 • zlepšení výkonnosti při dekontaminaci podzemních vod
 • zachování stálé, ekologicky udržitelné kvality vody

Zajištění likvidace nevybuchlé munice

Zajišťujeme bezpečné odstranění půdy znečištěné výbušnými materiály:

 • dekontaminace půdy obsahující výbušné předměty nebo materiály v městských oblastech nebo ve vojenských areálech
 • odstranění půdy a příprava místa pro budoucí použití
 • záruka bezpečnosti, odbornosti a dodržování legislativy
 • komplexní řešení, které zahrnuje diagnostiku výbušnin, třídění, spalování, likvidaci střeliva na místě a odstraňování min

Dekontaminace PCB

Nabízíme řešení, která vám umožní dodržet Stockholmskou úmluvu přijatou legislativou EU týkající se likvidace PCB do roku 2025.

 • zajištění bezpečné recyklace a odstranění transformátorů kontaminovaných PCB
 • odstranění potenciální znečišťující látky v prostředí bezpečným procesem využití zařízení znečištěného PCB
 • řízení odstranění transformátorů po skončení jejich životnosti v souladu s legislativou
 • komplexní služby od sběru zařízení až po využití