Maximalizujte využití odpadů

Pro stavební společnosti v průběhu různých fází výstavby nabízíme řešení, která podporují a optimalizují nakládání se stavebním odpadem a jeho využití (suť z demoličních prací, azbest, dřevo, okna a truhlářské výrobky, železné a neželezné kovy, omítky ...)

Zvyšte podíl využitelného odpadu řízením toku stavebního odpadu v průběhu stavebních prací

Stavebním profesionálům poskytujeme odborné znalosti v různých fázích výstavby (zemní práce, hrubé stavby, dokončovací práce, dodávky), které podporují optimalizaci nakládání s odpady a využití odpadů v souladu s předpisy.

 • Audity zařízení, diagnostika a poradenství
 • Vyhrazená kontaktní osoba 24/48 hodinové termíny
 • Řízení a koordinace
 • Řízené služby v oblasti logistiky a využití odpadů
 • Organizace třídění
 • Řízení administrativních a legislativních záležitostí (nebezpečný odpad)
 • Získávání kvalitních druhotných surovin
 • Školení
 • Reporting
 • Revize

Využití stavební suti: z odpadu na materiál pro stavby

Ze stavební suti získáváme materiály pro výstavbu silnic. Po úpravě se recyklované minerální materiály používají v sektoru veřejných staveb jako zásypy a jako alternativa k přírodním materiálům při výstavbě silnic.

 • Druhy zpracovávaných odpadů:odpad z bouracích prací nebo použité cihly, vyztužený nebo nevyztužený beton (desky, stožáry atd.), inertní odpad z demolic stavebních objektů a pozemních staveb, materiály pro obnovu silnic
 • Zdroje a organizace činností přizpůsobené Vašim omezením: kontejnery vhodné kapacity, flexibilní odstraňování a sběr, neustálé přizpůsobování objemům odpadu a fázím na staveništi
 • Bezpečné pracovní podmínky: zařízení v dobrém stavu, pracovníci vyškoleni v oblasti předpisů BOZP
 • Řešení vyhovující požadavkům: zaručená sledovatelnost a dodržování legislativy
 • Sběr odpadu z demoličních prací, který se třídí přímo na místě vzniku
 • Přeprava do třídících zařízení a zařízení na úpravu
 • Předběžné třídění pro separaci sádry, dřeva a kovů Třídění a přepracování na recyklovaný štěrk
 • Recyklované materiály používané jako náhrada technických stavebních materiálů

Nakládání s azbestem

Účastníme se každého kroku v procesu odstraňování azbestu.

 • Odstraňování azbestu: zejména při demontážních pracích
 • Sběr odpadu s obsahem azbestu, zeminy obsahující azbest a prachu z frézování v souladu s legislativou
 • Odstraňování "volného" azbestového odpadu nebo azbestu "vázaného" na neinertní materiál pouze v zařízeních pro skladování nebezpečného odpadu
 • Monitorování a sledovatelnost logistiky

Získávání dřeva

Řídíme celý proces zpracování dřevěných palet: sběr, přepravu, třídění, opravy, recyklaci, opětovné využití a prodej.

 • Druhy zpracovávaného odpadu: odpadní dřevo, obaly (rozpěrné vložky) z veřejných staveb, dřeva nenatřená barvou nebo lakem nebo jinak neošetřená nebo dřeva natřená barvou nebo lakem, malé kovové části, dřevo znečištěné nebo ošetřené nebezpečnými látkami
 • Optimalizované třídění bez ohledu na typ dřeva
 • Využívá se pouze dřevo tříděné u zdroje, které neobsahuje lepidla nebo chemické produkty
 • Flexibilní logistika svozů, která vyhovuje Vašim pravidelným nebo příležitostným potřebám
 • Opětovné použití: po kontrole stavu jsou palety opraveny a znovu použity
 • Materiálové využití: přepracování na nové výrobky (přepážky, panely pro nábytek, stavební konstrukce)
 • Využití energie z odpadu, která se dodává do tepláren
 • Biologické využití: přepracování na kůru, dřevní štěpku nebo piliny pro zlepšování kvality půdy

Využití oken a truhlářských výrobků

Ve spolupráci s průmyslovými podniky sbíráme a demontujeme okna a truhlářské výrobky na konci životnosti a získáváme z nich dřevo, hliník a PVC. Tento odpad je produkován u veřejných stavebních zakázek, při výrobě truhlářských výrobků, v průmyslu, řemeslníky i soukromými osobami.

 • Přímý sběr v místech vzniku odpadu se sítí vhodných dopravců a sběrných středisek odpadů
 • Druhy zpracovávaného odpadu: výrobky na konci životnosti, prořezy a úlomky vznikající při výrobě, okna ze dřeva, PVC a hliníku a truhlářské výrobky
 • Výroba vysoce kvalitních recyklovaných materiálů
 • Materiálové využití: přepracování na nové recyklované suroviny, prodej materiálů průmyslovým podnikům k výrobě nových výrobků
 • Využití energie z odpadu: přeměna na tuhá alternativní paliva (TAP) k výrobě energie z obnovitelných zdrojů
 • Nevyužitelný odpad, zejména znečištěný: přeprava k ekologicky šetrnému odstranění

Získávání železných a neželezných kovů

Nabízíme řešení pro recyklaci kovů. Již od fáze sběru využíváme kontejnery na tříděný odpad a logistiku sběru přizpůsobenou potřebám každého zákazníka.

 • Druhy zpracovávaných odpadů: kovový odpad nebo ocel a litina z bouracích prací, materiál z železnic, kovové rámy, kabely z bouracích prací
 • Dodávka kontejnerů na tříděný odpad: otevřené nebo uzavřené nádoby, kontejnery, lisy
 • Cirkulární ekonomika: recyklované kovy nahrazující přírodní materiály
 • Přepracování kovového odpadu na třísky, balíky, brikety a granule
 • Dodávky recyklovaných železných a neželezných kovů a recyklovaných kabelů do oceláren, rafinérií a sléváren
 • Náklady jsou tak převedeny na zdroje výnosů

Využití plastů k výrobě vysoce kvalitního recyklovaného plastu

Jsme odborníky na sběr, zpracování a opětovné využití odpadů z polyvinylchloridu (PVC). PVC odpad se vykupuje a sbírá přímo v průmyslových podnicích a je přepracováván na nové výrobky.

 • Druhy zpracovávaného odpadu: odřezky a řezané profily, těžké, tuhé plasty, lehké, pružné plasty
 • Recyklují se pouze ty plasty, které neobsahují nebezpečné látky
 • Úprava produktů, které lze využít přímo, třemi způsoby (drcení, mikronizace a granulace)
 • Prodej recyklovaných surovin
 • Produkce tuhých alternativních paliv
 • Logistika sběru plastů: volně ložené a balené
 • Škála shromažďovacích nádob na odpady přizpůsobená vašemu zařízení (kontejnery, nádoby, pytle, kompaktory)
 • Lokální sběrná síť pro efektivní třídění plastů
 • Sledovatelnost zaručena v průběhu celého procesu

Využití sádrového odpadu

Váš odpad s obsahem sádry třídíme přímo u zdroje. Díky našim technickým a průmyslovým zkušenostem jsme klíčovým partnerem výrobců v tomto odvětví.

 • Druhy zpracovávaných odpadů: standardní sádrokarton, stropní panely, obklady, voštinové přepážky, vodotěsné (zelené), ohnivzdorné (červené) a sádrokartonové desky a vysoce odolné desky (žluté)
 • Specifické shromažďovací nádoby na odpady: kompaktní uzavřené nádoby (recyklovatelná sádra) a otevřené nádoby (zbytková sádra) v blízkosti míst vzniku odpadu
 • Profesionální zařízení pro nakládání s odpady, která jsou vybavena na příjem sádrových odpadů
 • Bezpečnost a sledovatelnost Vašich toků v průběhu celého procesu
 • Kompletní cyklus využití: sádra je rozdrcena a znovu používána v novém cyklu výroby sádrokartonových desek
 • Nezpracovatelný sádrový odpad je přepravován k ekologicky šetrnému odstranění

Využití nebezpečných odpadů

Poskytujeme specifická řešení pro sběr a odstranění tohoto odpadu na základě bezpečného nakládání s nebezpečným odpadem dle platné legislativy. Zajišťujeme využití a zpracování tohoto druhu odpadu v souladu s předpisy:

 • Druhy zpracovávaných odpadů: barvy, aerosoly, baterie, neon, chemické výrobky, azbest, uhlovodíky
 • Škála schválených kontejnerů určených pro skladování nebezpečných materiálů
 • Pokročilá podpora dodržování složitých předpisů
 • Plná sledovatelnost odpadů až po jejich odstranění
 • Využití energie z odpadu: spalování při vysoké teplotě
 • Destilace pro přepracování použitých rozpouštědel na nezměněné hotové výrobky
 • Produkce náhradních ropných produktů pomocí předúpravy olejů, nemrznoucích směsí, glykolů a znečištěných uhlovodíků (regenerace)
 • Ochrana Vašich zaměstnanců a Vašeho prostředí