Poradenské služby v oblasti životního prostředí poskytujeme v souvislosti s povinnostmi obcí a měst vyplývajícími z platné environmentální legislativy (nakládání s odpady, ochrana ovzduší, ochrana vod, nakládání s chemickými látkami a další).

Naše odborné znalosti Vám umožní nejen nastavit optimální řešení pro odpadové hospodářství obce, postaráme se navíc o veškeré záležitosti týkající se legislativy.

Vaše výzvy

Jak třídit, recyklovat a následně využít více odpadu

Českou republiku čeká pozitivní změna v odpadovém hospodářství - od roku 2030 bude platit zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů a výhledově se zásadně zvýší i poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládky. Obce i města musí tedy přejít na efektivní systémy, které nejen přispívají ke zvýšení podílu vytříděného odpadu, ale jsou i ekonomický výhodné a v souladu s trvale udržitelným rozvojem.
70 %
Předpokládaný růst komunálního odpadu celosvětově v roce 2050
65 %
Podíl odpadu z měst a obcí určeného k recyklaci v roce 2030

Zdroj: The European Commission’s Circular Economy Package

551 kg
Množství odpadu na jednoho obyvatele vyprodukovaného v České republice v roce 2019

Zdroj: MŽP

Naše řešení

Optimalizace nakládání s odpady

Směsný komunální odpad obsahuje často až 50% využitelných odpadů. Jak tedy zajistit větší podíl tříděného odpadu ve Vaší obci či městě? Řešení není univerzální, dobré zkušenosti máme se zavedením nejrůznějších motivačních systémů pro občany v podobě bonusů za třídění odpadů, s optimalizací sběrné sítě bioodpadu a kovů, podporou využití kompostérů v domácnostech. Výsledkem je pak až dvojnásobné množství vytříděných odpadů a zvýšení kvality získaných druhotných surovin, snížení množství směsného komunálního odpadu až na polovinu, optimalizace četnosti svozů a tras a zvýšení příspěvků za třídění odpadů obcím.

 

My Vám poskytneme podporu v každé etapě toku odpadů – provedeme analýzu stávajícího stavu, navrhneme řešení a zkontrolujeme provedení. V našem přístupu zohledňujeme jak environmentální, tak ekonomické aspekty (kontrolu nákladů, optimalizaci zdrojů) a zároveň podporujeme společenskou iniciativu prostřednictvím činností zvyšujících povědomí a motivaci obyvatel v oblasti nakládání s odpady.

Optimalizace toků (sběr, převoz, třídění)

Pomáháme Vám v nastavení a udržení systému odpadového hospodářství, protože pro správné řízení toků odpadů jsou nezbytné efektivní systémy od sběru až po zpracování.

 

Provádíme studie proveditelnosti a poradenství v těchto oblastech:

 

 • rozbor současného stavu odpadového hospodářství pro konkrétní obec/město/region.
 • optimální řešení z hlediska logistiky sběru a svozu, způsobů financování, způsobu výběru poplatků (motivace občanů), efektivní využití technologií apod.
 • návrh vhodných zdrojů financování na základě úpravy systému OH obce (dotace, PPP projekty apod.)
 • administrace dotací

Soulad s legislativou

Dohlížíme na neustále se měnící normy a právní předpisy, a pomáháme Vám tak s udržením odpadového hospodářství ve správné legislativní úrovni.

Skladování odpadů s ohledem na dodržování legislativy

Společnost SUEZ Vám pomáhá realizovat a spravovat sběrná místa a sběrná střediska odpadů v souladu s předpisy a chránit tak životní prostředí.

 

Provádíme realizaci a provozujeme:

 

 • Sběrná střediska odpadů
 • Kompostárny
 • Třídící centra
 • Skládky komunálních a průmyslových odpad

 

Zajistíme:

 

 • přípravu provozních řádů a jejich schvalování na příslušných úřadech
 • přípravu havarijních řádů
Naše reference

Důvěřují nám

V České republice zajišťujeme služby pro více než 400 měst a obcí s celkovým počtem více než 350 tisíc obyvatel. Mezi naše zákazníky z řad města a obcí patří například:

 

 • Město Boskovice
 • Město Šumperk
 • Město Blansko
Naše odbornost

Pomůžeme Vám ve všech oblastech odpadového hospodářství

Našim zákazníkům poskytujeme také další služby:
Kontakt

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.