Považujeme se za průkopníky v oběhovém hospodářství. Naše firma spolupracuje s místními úřady v celém materiálovém řetězci ve fázích sběru, třídění, využití až po další prodej. Zavádíme stále více inovativních řešení, díky kterým přeměňujeme odpad na druhotné suroviny nebo obnovitelnou energii a umožňujeme tím místním samosprávám, aby se zaměřily na zajištění trvale udržitelného rozvoje a získání nových zdrojů příjmů ve svém regionu.
Vaše výzvy

Zvýšení objemu využitelných složek komunálního odpadu

Českou republiku čeká pozitivní posun v odpadovém hospodářství – od roku 2024 bude platit zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů a výhledově se zásadně zvýší i poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládky. Tato cesta je v souladu se současným trendem v oblasti ochrany životního prostředí a využívání omezených přírodních zdrojů.

 

Přeměna tříděného odpadu z domácností na nové zdroje se stává jak ekonomickou, tak ekologickou otázkou, protože využití odpadu pomáhá chránit přírodní zdroje, omezovat emise skleníkových plynů a snižovat objem skládkovaného odpadu.

 

Místní samosprávy se proto stávají klíčovými hráči v cirkulární ekonomice. Je na čase přejít na nové efektivní systémy, které nejen přispívají ke zvýšení podílu vytříděného odpadu, ale jsou také ekonomicky výhodné a v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

45
%
Objem komunálních odpadů uložených v České republice v roce 2016 na skládky.
Zdroj: mzp.cz
50
%
Cíl EU pro rok 2020 pro objem komunálního odpadu, který bude recyklován
+37
%
Očekávaný růst v globální poptávce po energiích v roce 2040.
Naše řešení

Nevidíme odpady, vidíme zdroje

Řídíme celý řetězec materiálového využití odpadů, abychom zajistili efektivní recyklaci a opětovné využití, a zároveň poskytovali podporu pro další prodej.

Jak přetvořit odpad na kvalitní druhotnou surovinu?

Naši specialisté aktivně vyhledávají možnosti materiálového využití odpadu z produkce našich zákazníků směřující k dosažení ekonomických úspor v oblasti odpadového hospodářství. Zaměřením na materiálové využití a recyklaci odpadu přispíváme ke snižování zátěže životního prostředí a k efektivnímu využití zdrojů. Disponujeme širokým spektrem moderních technologií, které umožňují recyklaci či využití různých druhů odpadů.

Využití plastů

Za 50 let se používání plastů zvýšilo dvacetkrát a některé spotřební výrobky obsahují více než 50 různých druhů plastů. Jejich recyklace tedy představuje technologickou výzvu.

 

Jako klíčový hráč v oblasti recyklace plastů je společnost SUEZ odborníkem v recyklaci plastů – folií, výrobků z PVC, PET lahví, technických průmyslových plastů a dalších.

 

Naše řešení pokrývají veškeré kroky pro recyklaci druhotných surovin při splnění nejvyšších standardů:

 

  • Sběr a třídění: odpad se shromažďuje pomocí vhodných kontejnerů a jejich obsah je důsledně tříděn (separace folií, PET lahví, HDPE obalů a směsných tvrdých plastů) a upravován pomocí lisování pro efektivnější přepravu
  • Opětovné využití: pomocí drcení, praní a regranulace se plastový odpad přeměňuje na regranuláty nebo drtě, které mohou být přímo použity průmyslovými výrobci.

 

V České republice disponujeme takovými recyklačními technologiemi v našich závodech v Němčicích nad Hanou a Srní, kde přeměňujeme odpadní LDPE, HDPE a PP folie na regranulát pro opětovné využití pro výrobu fólií, plastových pytlů a dalších výrobků.

Recyklace plastů Němčice – SUEZ Česká republika

Credit: SUEZ Česká republika

Využití bioodpadu jako kompostu

Biologicky rozložitelný odpad je vytvářen mnoha subjekty ve Vašem regionu: obyvateli, supermarkety a maloobchodními prodejnami, výrobci potravin a nápojů, zemědělským průmyslem. Kompostováním tohoto odpadu zaručíme jeho další využití a navrácení organických látek do půdy.

 

Samotnému procesu kompostování předchází třídění biologického odpadu, separace nerozložitelných příměsí, drcení dřevní hmoty apod. Získaná hmota se pak kompostuje a přeměňuje organický odpad na kompost, který lze použít k hnojení půdy a zahrad. Využití biologicky rozložitelného odpadu tedy významně přispívá ke snížení používání chemických hnojiv a zachování koloběhu organických látek v přírodě.

Využití skla

Hlavním výhodou skla je, že je nekonečně 100 % recyklovatelné bez ztráty kvality.

 

Jsme specialisté v oblasti recyklace všech druhů skla a pro naše zákazníky z řad obcí a měst i průmyslu dokážeme nalézt řešení pro zpracování jakéhokoli typu skla (drátosklo, automobilová skla, tvrzená skla apod.).

 

Vytříděný materiál od našich zákazníků deponujeme na provozy s technologiemi určenými pro třídění skla a dále je předáváme zpracovatelským společnostem.

Využití dřeva a palet

Odpadní dřevo vzniká při všech činnostech dřevařského průmyslu, od lesního hospodářství až po výrobu palet.

 

Jednorázové palety a další dřevo bez obsahu chemických produktů drtíme na štěpku využitelnou pro vytápění, zatímco znovu použitelné palety jsou opraveny a vráceny do oběhu.

 

Produkty ze dřeva mají široké spektrum využití:

 

  • Energetické využití: dřevní štěpka se využívá při spalování v zařízeních na výrobu tepla či elektrické energie
  • Materiálové využití zpracovaného dřeva: dřevní štěpka a piliny se používají k výrobě nových výrobků, jako je například nábytek, stavební konstrukce atd.
  • Biologické využití dřeva z lesního hospodářství: třísky, hrubá čerstvá kůra, kompostovaná kůra a větve stromů jsou zapracovány do výroby kompostu. Finální produkt – kompost a substrát – je určený pro zahradnictví a zemědělství pro zapravení do půdy a zvýšení organické složky v půdě.
  • Opětovné použití palet: hrubý paletový odpad se dodává ve formě dřevní štěpky bez kontaminantů nebo kovu k recyklaci. Lze jej použít k výrobě dřevotřískových desek, ke spalování v kotlech atd.

Recyklace papíru a lepenky

Mezi odpad z papíru a lepenky spadají především kartonové obaly od zákazníků z průmyslu a obchodu, kancelářské papíry a obaly získané sběrem z domácností i od obchodních spotřebitelů.

 

Papírový odpad upravený lisováním dodáváme do papíren, kde nachází využití v recyklovaných výrobcích jako například papírové obaly (lepenka) nebo kancelářský či hygienický papír.

Recyklace železných a neželezných kovů

Zdroje železných a neželezných kovů lze nalézt především při demolicích, v odpadu z výroby v průmyslových podnicích a při demontáži výrobků po skončení životnosti (automobily, elektronika apod.)

 

Po analýze jejich složení za účelem zjištění obsahu mědi, oceli, hliníku, nerezové oceli apod., jsou tyto odpady odborně zpracovány a využity v další průmyslové výrobě.

Skartace dokumentů

Doplňkovou službou pro naše zákazníky je skartace dokumentů až do stupně "důvěrné", kterou provádíme za přísných bezpečnostních podmínek. Naše oddělení pro utajované projekty disponuje certifikátem ISO/IEC 27001:2013.

Naše odbornost

Pomůžeme Vám ve všech oblastech odpadového hospodářství

Našim zákazníkům poskytujeme také další služby:
Kontakt

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.