Skip to main content
Rozsáhlé zkušenosti z řady náročných realizací a kompletní materiální a technické vybavení zařazují SUEZ mezi přední odborníky na sanační práce. Celý projekt vždy zahájíme řadou analýz, připravíme postup prací, provedeme sanační zásah a vzniklé odpady odstraníme na našich technologiích.
Vaše výzvy

Odstranění starých ekologických zátěží

Staré ekologické zátěže představují výzvu především pro obce a města, pod jejichž působnost spadají. Ať už se jedná o demolici provozního objektu nebo areálu, likvidaci staré skládky či úložiště odpadu nebo rekonstrukci budovy obsahující azbestové části, vždy je třeba zabezpečit odborné provedení prací s ohledem na zdraví lidí a životní prostředí. Odborně zvládnuté sanační práce zajistí minimalizaci rizika jejich dopadu na obyvatele a výsledek splňující všechny legislativní normy a očekávání veřejnosti.

Naše řešení

Zkušenosti a technologické zázemí

Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti z řady sanačních projektů velkých i menších rozsahů. Projekt vždy pečlivě připravíme a při jeho průběhu striktně dohlížíme na soulad s dokumentací a legislativou. Vzniklé odpady zpravidla odstraníme na našich technologiích.

Jaké je spektrum našich činností v oblasti sanací?

Zpracování výchozích analýz

 

Zahájení samotných sanační prací přechází vždy rešerše archivní dokumentace, rekognoskace aktuálního stavu a řada analýz, které definují další postup prací.

 

Úvodní fáze tak zahrnuje:

 • zpracování ekologických auditů, analýz a vyhodnocení ekologických rizik,
 • průzkumy ekologických zátěží, stanovení úrovně a rozsahu kontaminace,
 • doporučení rozsahu a metod asanačních zásahů,
 • odběry vzorků všech druhů materiálů i za ztížených podmínek,
 • provedení chemických analýz apod.

 

Sanace území a objektů

 

Navrhujeme vždy nejlepší postup pro sanaci a dekontaminaci s ohledem na budoucí využití areálu.

 

Sanace probíhá ve čtyřech fázích:

 

 • přípravná fáze: technická, legislativní a projektová příprava
 • sanační zásah: monitoring, demolice objektů, třídění, příprava a odstranění ostatních a nebezpečných odpadů, rekultivace, sanace vod a půdy,
 • dekontaminace: dekontaminace půdy a vody, recyklace, využití a odstranění odpadů
 • post-sanační monitoring

 

Sanace a rekultivace starých skládek

 

Zajišťujeme činnosti spojené s rekultivaci starých nebo doposud provozovaných a již uzavřených skládek nebo jejich ucelených částí. Zajistíme také kompletní inženýrskou a poradenskou činnost spojenou s výstavbou ekologických staveb a provedením rekultivací skládek, tzn. provedení průzkumných prací, vypracování projektové dokumentace, odborného posudku, zajištění příslušných správních souhlasů a povolení, posouzení vhodnosti projektu pro získání finanční podpory z národních, strukturálních aj. fondů EU, vypracování žádosti pro získání finanční podpory atd.

 

Sanace azbestové zátěže

 

Společnost SUEZ patří mezi přední firmy v České republice v odstraňování azbestových zátěží. Máme bohaté zkušenosti se sanacemi z průmyslových objektů, administrativních a školních budov, objektů veřejné správy i soukromých nemovitostí. Dosahujeme výborných výsledných hodnot přípustných respirabilních vláken v ovzduší, zvolený technologický postup je maximálně šetrný k životnímu prostředí. Dokončené dílo vždy předáme se závěrečnou zprávou dokládající průběh prací dle aktuálně platné legislativy. Provozujeme také vlastní zařízení na zneškodňování azbestového odpadu.

 

Při odstranění azbestové zátěže zajišťujeme

 

 • vypracování projektu sanace, demontáže, odstranění a zneškodnění azbestu
 • inspekce objektů na přítomnost azbestových materiálů
 • měření koncentrace azbestových a ostatních respirabilních vláken v ovzduší
 • sanace – odstranění azbestové zátěže z objektů
 • dekontaminace vnitřních prostor – ovzduší kontaminovaných azbestovými a ostatními respirabilními, minerálními vlákny
 • legislativní zajištění a vypracování závěrečné zprávy o odstranění azbestové zátěže
 • poradenství v oblasti odstraňování škodlivých účinků azbestu
 • komplexní služby společně s celkovou demolicí objektu
Naše reference

Důvěřují nám

Pro naše klienty z oblasti státní správy jsme úspěšně dokončili tyto projekty:

Sanace staré ekologické zátěže

 

 • Spolana Neratovice, investor Česká republika – Ministerstvo financí
 • ČEZ Distribuce, a.s., rozvodna 110/22 kV Ostrava - Kunčice, investor Česká republika – Ministerstvo financí
 • Odstranění staré ekologické zátěže ve společnosti Kovošrot Děčín a.s., investor Česká republika – Ministerstvo financí
 • Sanace nesaturované zóny Sbloku v areálu společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., investor Česká republika – Ministerstvo financí
 • Sanace deponie v k.ú. Časy, Paramo a.s. vč. dodatečných služeb, investor Česká republika – Ministerstvo financí
 • Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru III CHOPAV Kvartér řeky Moravy, investor Česká republika – Ministerstvo financí

 

Ekologické stavby a rekultivace skládek

 

 • Výstavba sběrného střediska odpadů Rájec - Jestřebí, investor Město Rájec - Jestřebí

 

Sanace území a objektů obsahujících azbest

 

 • Sanace prachové azbestové zátěže a tzv. ,,Boletických panelů na ZŠ Máj I a II v Českých Budějovicích", investor Magistrát města České Budějovice
 • Sanace prachové azbestové zátěže ZŠ Na Šutce, Praha 8, investor Městská část Praha 8
 • Sanace prachové azbestové zátěže ZŠ Hovorčovická, Praha 8, investor Městská část Praha 8
 • Likvidace nebezpečného odpadu, azbest, který je obsažen v podhledových deskách ve 2. a 3. NP budovy Kapucínského nám, Brno, investor Moravské zemské muzeum, Brno
Kontakt

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.

Nejčastěji vyhledávaná slova
Top