Rozsáhlé zkušenosti z řady náročných realizací a kompletní materiální a technické vybavení zařazují SUEZ mezi přední odborníky na sanační práce. Celý projekt vždy zahájíme řadou analýz, připravíme postup prací, provedeme sanační zásah a vzniklé odpady odstraníme na našich technologiích.
Vaše výzvy

Odstranění starých ekologických zátěží

Staré ekologické zátěže představují výzvu především pro obce a města, pod jejichž působnost spadají. Ať už se jedná o demolici provozního objektu nebo areálu, likvidaci staré skládky či úložiště odpadu nebo rekonstrukci budovy obsahující azbestové části, vždy je třeba zabezpečit odborné provedení prací s ohledem na zdraví lidí a životní prostředí. Odborně zvládnuté sanační práce zajistí minimalizaci rizika jejich dopadu na obyvatele a výsledek splňující všechny legislativní normy a očekávání veřejnosti.

Naše řešení

Zkušenosti a technologické zázemí

Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti z řady sanačních projektů velkých i menších rozsahů. Projekt vždy pečlivě připravíme a při jeho průběhu striktně dohlížíme na soulad s dokumentací a legislativou. Vzniklé odpady zpravidla odstraníme na našich technologiích.

Jaké je spektrum našich činností v oblasti sanací?

Zpracování výchozích analýz

 

Zahájení samotných sanační prací přechází vždy rešerše archivní dokumentace, rekognoskace aktuálního stavu a řada analýz, které definují další postup prací.

 

Úvodní fáze tak zahrnuje:

 • zpracování ekologických auditů, analýz a vyhodnocení ekologických rizik,
 • průzkumy ekologických zátěží, stanovení úrovně a rozsahu kontaminace,
 • doporučení rozsahu a metod asanačních zásahů,
 • odběry vzorků všech druhů materiálů i za ztížených podmínek,
 • provedení chemických analýz apod.

 

Sanace území a objektů

 

Navrhujeme vždy nejlepší postup pro sanaci a dekontaminaci s ohledem na budoucí využití areálu.

 

Sanace probíhá ve čtyřech fázích:

 

 • přípravná fáze: technická, legislativní a projektová příprava
 • sanační zásah: monitoring, demolice objektů, třídění, příprava a odstranění ostatních a nebezpečných odpadů, rekultivace, sanace vod a půdy,
 • dekontaminace: dekontaminace půdy a vody, recyklace, využití a odstranění odpadů
 • post-sanační monitoring

 

Sanace a rekultivace starých skládek

 

Zajišťujeme činnosti spojené s rekultivaci starých nebo doposud provozovaných a již uzavřených skládek nebo jejich ucelených částí. Zajistíme také kompletní inženýrskou a poradenskou činnost spojenou s výstavbou ekologických staveb a provedením rekultivací skládek, tzn. provedení průzkumných prací, vypracování projektové dokumentace, odborného posudku, zajištění příslušných správních souhlasů a povolení, posouzení vhodnosti projektu pro získání finanční podpory z národních, strukturálních aj. fondů EU, vypracování žádosti pro získání finanční podpory atd.

 

Sanace azbestové zátěže

 

Společnost SUEZ patří mezi přední firmy v České republice v odstraňování azbestových zátěží. Máme bohaté zkušenosti se sanacemi z průmyslových objektů, administrativních a školních budov, objektů veřejné správy i soukromých nemovitostí. Dosahujeme výborných výsledných hodnot přípustných respirabilních vláken v ovzduší, zvolený technologický postup je maximálně šetrný k životnímu prostředí. Dokončené dílo vždy předáme se závěrečnou zprávou dokládající průběh prací dle aktuálně platné legislativy. Provozujeme také vlastní zařízení na zneškodňování azbestového odpadu.

 

Při odstranění azbestové zátěže zajišťujeme

 

 • vypracování projektu sanace, demontáže, odstranění a zneškodnění azbestu
 • inspekce objektů na přítomnost azbestových materiálů
 • měření koncentrace azbestových a ostatních respirabilních vláken v ovzduší
 • sanace – odstranění azbestové zátěže z objektů
 • dekontaminace vnitřních prostor – ovzduší kontaminovaných azbestovými a ostatními respirabilními, minerálními vlákny
 • legislativní zajištění a vypracování závěrečné zprávy o odstranění azbestové zátěže
 • poradenství v oblasti odstraňování škodlivých účinků azbestu
 • komplexní služby společně s celkovou demolicí objektu
Naše reference

Důvěřují nám

Pro naše klienty z oblasti státní správy jsme úspěšně dokončili tyto projekty:

Sanace staré ekologické zátěže

 

 • Spolana Neratovice, investor Česká republika – Ministerstvo financí
 • ČEZ Distribuce, a.s., rozvodna 110/22 kV Ostrava - Kunčice, investor Česká republika – Ministerstvo financí
 • Odstranění staré ekologické zátěže ve společnosti Kovošrot Děčín a.s., investor Česká republika – Ministerstvo financí
 • Sanace nesaturované zóny Sbloku v areálu společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., investor Česká republika – Ministerstvo financí
 • Sanace deponie v k.ú. Časy, Paramo a.s. vč. dodatečných služeb, investor Česká republika – Ministerstvo financí
 • Sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru III CHOPAV Kvartér řeky Moravy, investor Česká republika – Ministerstvo financí

 

Ekologické stavby a rekultivace skládek

 

 • Výstavba sběrného střediska odpadů Rájec - Jestřebí, investor Město Rájec - Jestřebí

 

Sanace území a objektů obsahujících azbest

 

 • Sanace prachové azbestové zátěže a tzv. ,,Boletických panelů na ZŠ Máj I a II v Českých Budějovicích", investor Magistrát města České Budějovice
 • Sanace prachové azbestové zátěže ZŠ Na Šutce, Praha 8, investor Městská část Praha 8
 • Sanace prachové azbestové zátěže ZŠ Hovorčovická, Praha 8, investor Městská část Praha 8
 • Likvidace nebezpečného odpadu, azbest, který je obsažen v podhledových deskách ve 2. a 3. NP budovy Kapucínského nám, Brno, investor Moravské zemské muzeum, Brno
Naše odbornost

Pomůžeme Vám ve všech oblastech odpadového hospodářství

Našim zákazníkům poskytujeme také další služby:
Kontakt

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte nám na zákaznickou linku 800 102 000 nebo pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře.