Jak maximalizovat množství materiálů tříděných širokou veřejností?

Osvěta ohledně třídění

 

Po analýze situace poskytujeme poradenství o řešeních, která by měla být použita pro optimální třídění odpadu:

 

  • Instalace vhodných kontejnerů na tříděný odpad (bioodpad, sklo, plasty, kovy, elektrozařízení, papír)
  • Zjednodušení třídění dodáním sběrných nádob na tříděný odpad přímo do domácností.
  • Informační servis ohledně třídění pro občany
  • Návrh, realizace a provozování sběrných středisek odpadů v obcích

 

Motivační programy

 

Ve spolupráci s místními samosprávami zavádíme SMART řešení, která umožní sledování toku odpadů pomocí digitálních nástrojů. Umístěním nádob na tříděný odpad s jedinečným kódem do jednotlivých domácností a jejich automatickým načítáním při svozu odpadů je možné optimalizovat svozy a tím motivovat občany k účinnější separaci odpadů.

 

Možnosti SMART řešení

 

  • umístění RFID tagů na jednotlivé nádoby domácností umožňuje automatické načítání nádob na vyklápěči svozového vozidla a zabezpečuje tak sledování četnosti vyvážení nádob,
  • další možností je zavedení evidence svezených nádob až do úrovně jednotlivých domácností pomocí čárových kódů a QR kódů a následného ručního načítání svážených nádob,
  • na základě vyhodnocení je optimalizována četnost svozů jednotlivých komodit a upravena i veřejná sběrná síť pro separované odpady,
  • vytvoření motivačního systému pro občany podporuje intenzivnější třídění odpadů a spravedlivé ohodnocení s možností individuálních úspor.

 

Přínosy SMART řešení

 

Díky SMART řešení mají odpovědní pracovníci města přesný přehled o množství produkovaných odpadů a efektivitě svozu. Dojde také k zefektivnění třídění využitelných složek – k vytřídění většího množství využitelných odpadů a zvýšení kvality separovaných složek. Doprovodným jevem SMART řešení svozu odpadu je klesající produkce směsného komunálního odpadu.