Jak vyrábět kvalitní pitnou vodu?

K výrobě pitné vody pomocí různých technologií úprav je obecně zapotřebí několika stupňů (usazování, flotace, adsorpce na aktivním uhlí, filtrace apod.).

Eliminace nežádoucích složek 

Používáme specifické úpravy, které umožňují odstranit z vody některé složky:

  • Suspendované pevné látky a rozpuštěné organické látky
  • Některé minerály (železo, mangan, arsen, sírany atd.)

Přeměna slané vody na vodu pitnou

Dalším způsobem, kterým lze uspokojit rostoucí potřebu pitné i sladké vody, je odsolování. Tato metoda rovněž představuje odpovědný prostředek řízení vodních zdrojů:

  • Výhody technologie reverzní osmózy při získávání vysoce kvalitní odsolené vody.
  • Udržení kontroly nad investičními a provozními náklady.
  • Omezení dopadů výroby pitné vody na životní prostředí, a to na základě využití obnovitelných energií k napájení zařízení pro úpravu vody, jakož i na základě interní rekuperace energie a rozptýlení solných koncentrátů (solanky) za účelem ochrany flóry a fauny.

Dezinfekce vody před distribucí

Dezinfekce je poslední etapa úpravy vody ve výrobě pitné vody. Je důležitá z mnoha důvodů:

  • Odstraňuje z vody veškeré patogenní mikroorganismy.
  • Zajišťuje bakteriologickou kvalitu vody pro spotřebitele díky zbytkovému účinku dezinfekčního procesu.
  • Zvolte nejvhodnější dezinfekční systém: chloraci, ozonaci nebo UV záření.